bumim.ir
بروز رسانی 
(اِحسآن BEST IS می.!)
ناراحتناراحت
(اِحسآن BEST IS می.!)
تا اِمروز بِه کَلَمِه عِشق تَوَجُه کَردین نَه عِشق عادَتی مَنظور: عِشقای حَقیقی
!!
عِشقِ حَقیقی اینه کِ با خودت بگی خُدایا مَن بِمیرَم وَلی رو صورَت پِدَرو مادَرَم یِه خَط نَیُفتِه
 اینو بِهِش میگَن(عِشقِ خانِوادِه){-35-}{-35-}××
!!
عِشق حَقیقی یَعنی وَقتی تو مَدرَسِه بِه دوستات زور بِگَن خودِتو سِپَر کُنی بیُفتی جِلو
اینو بِهِش میگَن (عِشقِ رَفیق){-35-}{-35-}××
!!
عِشق یَعنی اینکه تو مُشکِلات چِشاتو بِبَندیو تَوَکُل کُنی بِه قَلبِتو اون بالایی
اینو بِهِش میگَن عِشقِ(خُدا){-35-}{-35-}××
!!
عِشق یَعنی اینکه زانو بِزَنیو فَقَط خُدارو بِخوای...!!××× این یَعنی عِشقِ (واقعی)

(بِساز با هَر دَردی جُز نامَردی)××

عکس پروفایل پسرانه غمگین جدید 96+2017
مشاهده همه ی 2 نظر
(اِحسآن BEST IS می.!)
ناراحتناراحت
(اِحسآن BEST IS می.!)
این روزا دُنیآا شُدِه اآدَمآا وَ لِجاجَت
{-35-}{-35-}
دُنیایی کِ هَمِه بِه هَم نِگا میکُنَن توش با حِساآدَت..!!!××
{-35-}{-35-}
دُنیایی کِ میخواستیم رَنگی شِه با خوشبَختی××
{-35-}{-35-}
اما یِه سِری اومَدَنو رَنگِش کَردَن با بَدبَختی××
{-35-}{-35-}
دُنیایی کِ هَرکی بِه فِکرهِ پولِه××
{-35-}{-35-}
تازِه این کِه خوبِه مُشکِل این نیس بَد بَختی اینهِ.!!××
{-35-}{-35-}
صِدآایِ مَن شآایَد بِرِسِه بِه خِیلیا××
{-35-}{-35-}
اما این صِدا نیس یِه نِوِشتَس کِ پاک میشِه مِث خِیلیآا..!!××
{-35-}{-35-}
(به امید تفکر.!!)

photo_2017_01_16_16_26_25.jpg
مشاهده همه ی 9 نظر
(اِحسآن BEST IS می.!)
ناراحتناراحت
(اِحسآن BEST IS می.!)
اَثَراآت هُنَری بآاقی ماندِه اَز دورآانِ طَلایی مَدرَسَم..!!!{-w12-}{-w12-}
......××
با سَختی و کوشش و پُشتکار فَراواِنمان تَوانِستیم بَر مَدرَسِه پیروز شَویم.!!!!××{-w2-}
.....××
پُشتکاریآامونو پآایین ببینید..!!{-w23-}{-w23-}
{-w74-}{-w74-}

photo_2017_01_01_21_30_02.jpg
photo_2017_01_01_21_29_49.jpg
photo_2017_01_01_21_29_53.jpg
photo_2017_01_01_21_29_42.jpg
مشاهده همه ی 70 نظر
(اِحسآن BEST IS می.!)
ناراحتناراحت
(اِحسآن BEST IS می.!)
{-35-}{-35-}{-35-}
یِ وِرسِ خآطِرِ اَنگیر..!!!{-w67-}{-35-}
..××
بُخور نوش دَم هَرچی مَستی خورِه // بِزاآر یِه قِصه بِگَم واسَت مَزِه کُنه××
{-35-}{-35-}
یِه یآارو بود می گُفتَن پَهلِونِه // هَر روز می رَفت تو یِه قَهوِه خونِه××
{-35-}{-35-}
دو تا بُطری عَرَق و // دوتا اِستِکان می خواست××
{-35-}{-35-}
می شَست می خورد می رَفت مَست تا خونه××
{-35-}{-35-}
تا اون قَهوِه چی پُرسید صُبح تا می یای // تا اآخر شَبِش کِه شُل راه می یای××
{-35-}{-35-}
عَرَق یا ویسکی یا وُدکا می خوای // چرا اَز هَر کدومشون دوتا می خوای××
{-35-}{-35-}
گُفت ما سِه تا بودیم سِه تا رَفیق // قول دادیم هَر جایی تَنها بریم××
{-35-}{-35-}
جای هَم بُخوریم جای هَم مَست کُنیم // جای خالی هَمدیگه بِره پِیک روی میز××
{-35-}{-35-}
گُفت باشه وَلی هَرچی گَشتَم // گُفتی سِه تا اینا دوتاست و مَن تو شَکَم××
{-35-}{-35-}
یارو یه نِگاه بِهِِِش کَرد و بَعد با لَبخَند // گُفت این سَهم اون دوتاستمَن تو تَرکَم××
{-35-}{-35-}{-w67-}
photo_2016_11_26_19_49_00.jpg
مشاهده همه ی 48 نظر
(اِحسآن BEST IS می.!)
ناراحتناراحت
(اِحسآن BEST IS می.!)
بِه اُمیدِ اینکِه یِه روزی خوب بآاشیم××
{-35-}
بآاهَم دگ جُفتُ جور بآاشیم
{-35-}
بِه اُمیدِ یِه روزهِ خوبو پآاک××
{-35-}
مَنَم خِیلی دوست دآاشتَم باشَم اَز جِنسِ خآاک
{-35-}
بهِ اُمیدِ یِه دوستِ خوبو ساآدهِ××
{-35-}
هَمین اآرزومِه نَگو خِیلی زیآاده××
{-35-}
به اُمیدِ یِه عِشقِ پآاک بِه خُدا
{-35-}
این عِشقِه وآاقعِیه نَه عاآدتِ دو روزُو سهِ مآاه ..!!!××
{-35-}
خِیلیا میتونَن تو پُروفایلشون ××
بِزَنَن خوشگِل
خوشتیپ
زیبا مُدِرن سِه ساعت قُربون صَدَقِه خودشون بِرن
وَلی اونی بَرَندَس کِ خودشو بآا هَرکَسی کِ اَز راه میرسِه××
تَقسیم نَکنهِ...!!!!!××{-w73-}{-w73-}

Image result for ‫فاز سنگین لشی‬‎
photo_2016_07_23_15_38_17.jpg
مشاهده همه ی 31 نظر
(اِحسآن BEST IS می.!)
ناراحتناراحت
(اِحسآن BEST IS می.!)
عِشق هآیِ مَن دَر یِک نِگآه ×××××{-35-}

یِهویی {-35-}{-35-}

{-w8-}{-w8-}{-w43-}
download.jpg
download_4_.jpg
download_3_.jpg
download_5_.jpg
download_6_.jpg
download_7_.jpg
images_2_.jpg
images.jpg
مشاهده همه ی 99 نظر
(اِحسآن BEST IS می.!)
ناراحتناراحت
(اِحسآن BEST IS می.!)
یآد گِرِفتَم اومَدَنی رَفتَنیه
تنهآ کَسی کِ پُشتَمه هَم کِلآسی عَقَبیمِ..!!
اون کِ تو آینَمِ مِث تو یِ عَوَضیِه..!!
{-35-}{-35-}
اَلَکیه خَندِه هآیِ دَلقَک..!!
تویِ جَهَنَم....عآقِل بِشَم بِهتَر اَز اینِ کِ بِمونَم تو بَرزَخ..!!
{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}
(حِمآیَت)..!!
{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}
لطفا از لینک پایین اهنگو گوش کنین نظرتونو بگین thank.!!
photo_2016_11_04_11_50_13.jpg
 لینک
مشاهده همه ی 588 نظر
(اِحسآن BEST IS می.!)
ناراحتناراحت
(اِحسآن BEST IS می.!)
چاآلِش شَخصیتی...!!!{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}
اِسم:اِحسآن..!!{-w41-}
{-35-}
سِن:18{-w80-}
{-35-}
لَقَب:عیهود {-17-}
{-35-}
شغل:رَپِر_بیت سآز{-w59-}
{-35-}
غَذآی مورد عَلآقه:بَندَری{-w39-}
{-35-}
خوآنندِه مورد عَلآقه:شآیع-اوج{-w7-}
{-35-}
تیپ:خَفَن{-w6-}
{-35-}
وَرزِش:بوکس-کیک بوکسینگ{-w80-}
{-35-}
اسم عِشقِت:سَگَم(رآکی){-w8-}
{-35-}
عآشِقِشی:آره بَدجور{-w7-}
{-35-}
دوسِش دآری:جَهنَم اول گورآخ.!{-w35-}
{-35-}
آخَرَم thank از دآدآشَم عَلی کِ مَنو دَعوَت کَرد{-w8-}
{-35-}{-35-}{-35-}
money_question_mark.jpg
مشاهده همه ی 26 نظر
(اِحسآن BEST IS می.!)
ناراحتناراحت
(اِحسآن BEST IS می.!)
خُدآ بُزُرگِ رَحیمِ کَریمِ...!!!{-35-}{-35-}

هَمیشَ عآشِق بَندِه عَزیزِه{-35-}{-35-}

خُدآ یهِ عِشقهِ بهِ زَبونِه سآدهِ{-35-}{-35-}

یهِ حِس عمیق بآ اَشکآی پآکِت.!!{-35-}{-35-}

اَمآن اَز اونآ کِ  پُشت کَردَن{-35-}{-35-}

تَسلیم نَشُدَنو چَپ کَردَن..!!{-35-}{-35-}

رآه خُدا یِ رآه سَخته..--..اونی بُردهِ کِ هَمیشِ عآشِق تَر شهِ..!

مَنظور از عِشق یِه رآبِطهِ نیس...خوردَنو خوآبیدَنو یه حآدثه نیس.!

عِشق یَعنی سآختآر اُمیدو فَهم...یَعنی اِحتِرآم بهِ عَلیو مُنجیو خَلق.!
{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}
عآشق هَمیشِ عآشِقه...هَمیشه بآ بَندهِ هآی عَزیز صآدقهِ..!!
{-35-}{-35-}

147741410345172833ali-owj-khoda.jpg

0_193_.jpg
مشاهده همه ی 23 نظر
(اِحسآن BEST IS می.!)
ناراحتناراحت
(اِحسآن BEST IS می.!)

قَلبَم سَرد شُده{-35-}صِدآم گَرم شُده
پُلیس بِ فِکر اینِ صِدآمو قَط کُنِ
خِشتَکآ پآیین وَلی فِکرآ رو بِ بآلآ
نمیرِسَن بِ مآ اونآیی کِ میگَن بآلآن...!!
{-35-}{-35-}
تو بَچِگی چَن وَقتی زِندآن بودیم
مآ هَمیشِ مُشکِل اِرشآد بودیم...!!
خِیلی وَقتِآ تو ایرآن سَختی کِشیدم..
تو هیپ هآپ لَعنَتی بَدبَختی کِشیدم..!!
مَن هَمیشه نَقشِ هآرو رَپ میکِشیدم..!!
{-35-}{-35-}
فِک کُنم اآخَر بآ گُلوله رَپی بِمیرم..!!
{-35-}{-35-}
e_ThunE.jpeg
photo_2016_04_03_20_04_09.jpg
مشاهده همه ی 55 نظر