bumim.ir
بروز رسانی 
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
{-113-}

کِنآر هَم..!!××


علی اوج
مشاهده همه ی 58 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
رَپ یعنی اَز دَرد جآمِعَت بِگی با صِدایِ بُلَند....!!!‍‍××
{-35-}
اِعتِرآض کنی مِثل ویلیام کِ خودشو کُشت برآ اَزآدی هُلَند..!!!××
‍‍{-35-}
بآ بَقیه خوب بآشی بآ خودِت دَرگیر..!!
{-35-}{-35-}
بِری جَنگو نَزآری بُخوره بِ وَطَنِت حَتی سَر یِ شَمشیر..!!××
{-35-}{-35-}
کَلَمآتو بآهم پِیوَند بدی خَلق کُنی یه تَصویر تآزه..!!
{-35-}{-35-}{-35-}
تَصویری ک بآ یِ اِتِحآد آیَندهِ جِلو رومونو بِسآزه..!!××
{-35-}{-35-}{-35-}
این شِعر حَرف هآی یِ خآلِق جَدیدِه..!!
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
خآلِقی ک تو رَپ مُتَوَلِد شُدو میسآزه اَز یهِ اَثَر نآب پَدیده..!!××
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

urow_images_(2).jpg
0r4u_photo_2017-03-03_14-12-16.jpg
مشاهده همه ی 145 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
دآرَد تَمآام میشَوَد ..!!{-35-}

سالی کِ بَراآیِ خِیلی هآا میشه یآادِگآاری..!!{-35-}

بَرا بَعضی ها هَم میشِه سَختی روزِگاری..!!{-35-}

{-35-}{-35-}

شیرین یِه لَحظه ، یِهو میشِه بَدتَرین مَزِِِِِِه

{-35-}{-35-}

عالی ، باآلاآ ، بآاز دوبآارِِِه پاییِنه اَز صِفر

{-35-}{-35-}

سَعی میکُنَم بِذارَم ، یِه جا زیاد یِه جا کَم

{-35-}{-35-}

با اینکِه راه زیاد جِلومِه ، وَلی نِمیدونَم چِرا مَن

{-35-}{-35-}

هَمیشِه میرَم سَمتِ دَردِسَر ، تا میشَن دَرا یِکی یِکی بَستِه

{-35-}{-35-}

هَنوز نَیومَدِه سَریع رَفتهِ ، میدونَم واقِعی نیست وَلی سَختِه

{-35-}{-35-}

میدونَم واقِعی نیست وَِلی سَختِه ، میدونَم واقِعی نیست وَلی سَختِه

{-35-}

po5a_photo_2017-03-10_13-45-31.jpg

مشاهده همه ی 49 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
سَردَمو سَردیم اَز بَرف نی...××
{-35-}
بِفَهم کِ عاقِل بُودَنَم از کِتابو مَشق نی..!!!!
{-35-}
چِشام دوختِه بود بِه دَر کِ تو بیای بِهِم بِگی...×××
{-35-}
دُنیایی کِ توشیم اَز سیاهیو سَنگ نی..!
{-35-}
دُنیایی کِ توشیم پُر اَز مَردُم گُرگِه××
{-35-}
کِ تو سیاهی راآه میرَنو هَدَفِشون خُلقِه..!!
{-35-}
مَرگِ مَن مَرگِ تو اینا هَمَشون حَرفِه..××
{-35-}
چیزی کِ تورو میسازه خُدا هَستو سَجدِه..!!
{-35-}{-35-}
wgj0_photo_2017-03-01_17-30-59.jpg
fmz4_photo_2017-03-01_16-35-21.jpg
مشاهده همه ی 21 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
اینو قَبلَنَم گُفتَم یِه بآار ، کِه این بَزرآا یِه روزی میشَن چِنار××.{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
ریشِه اِنقَد قَویِه ، میزنه آسفالت هَم کِنار...!!×{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
هَمهِ چی رَدیفِه اَلآن ، خوشیا هَمین وَران..!!×{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
کارا هَمِه رِند رو رِوالِه ، مَنَم بَسهِ هَمین بَرام××..{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
هََمِه چی خوبِِه ، مَنَم بَسِه هَمین بَرام××....{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
پَس ، حالا کِه خوبه حالَم ، دورَم هَم پُرِه آدَم..××{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
بِه عِشقِشون میزَنَم ، بِه عِشقِشون...××{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
سلَامَتی کُل عالَم...!!{-w74-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

تََک تََک دُشمَنامو دوستامو و خونِوادَم

خوبِه حالَم


خرید گردنبند گرگ

مشاهده همه ی 51 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
پَرَندِه پَر کِشید اَز اآشونِه بآا خُدآاش..××!
{-35-}{-35-}
میگُف بِه گِل نِشَستِه کِشتیشون باآ نآاخُدآاش××
{-35-}{-35-}{-35-}
میرَم بِه جای دور   {-35-}   بِه قَلبِ شَهرِ نور!!×
{-35-}{-35-}
یِه جا کِ مَردُمِش میدَن بِهش اآبُ دون××
{-35-}{-35-}
پَرَندِه خَستِه بود    {-35-}    جُفت چِشاشو بَستِه بود××!
{-35-}{-35-}
درونِش وَصلِه بود    {-35-}    قَلبِشَم شِکَستِه بود××
{-35-}{-35-}
میتَرسید اَز عَکسِش توی اآب {-35-}   میلَرزید هَر لَحظِه تویِ خوآاب××!
{-35-}
549136_616073241754241_1955142463_n.jpg

just-watching-freedom_4.jpg
مشاهده همه ی 172 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
تا اِمروز بِه کَلَمِه عِشق تَوَجُه کَردین نَه عِشق عادَتی مَنظور: عِشقای حَقیقی
!!
عِشقِ حَقیقی اینه کِ با خودت بگی خُدایا مَن بِمیرَم وَلی رو صورَت پِدَرو مادَرَم یِه خَط نَیُفتِه
 اینو بِهِش میگَن(عِشقِ خانِوادِه){-35-}{-35-}××
!!
عِشق حَقیقی یَعنی وَقتی تو مَدرَسِه بِه دوستات زور بِگَن خودِتو سِپَر کُنی بیُفتی جِلو
اینو بِهِش میگَن (عِشقِ رَفیق){-35-}{-35-}××
!!
عِشق یَعنی اینکه تو مُشکِلات چِشاتو بِبَندیو تَوَکُل کُنی بِه قَلبِتو اون بالایی
اینو بِهِش میگَن عِشقِ(خُدا){-35-}{-35-}××
!!
عِشق یَعنی اینکه زانو بِزَنیو فَقَط خُدارو بِخوای...!!××× این یَعنی عِشقِ (واقعی)

(بِساز با هَر دَردی جُز نامَردی)××

عکس پروفایل پسرانه غمگین جدید 96+2017
مشاهده همه ی 58 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
این روزا دُنیآا شُدِه اآدَمآا وَ لِجاجَت
{-35-}{-35-}
دُنیایی کِ هَمِه بِه هَم نِگا میکُنَن توش با حِساآدَت..!!!××
{-35-}{-35-}
دُنیایی کِ میخواستیم رَنگی شِه با خوشبَختی××
{-35-}{-35-}
اما یِه سِری اومَدَنو رَنگِش کَردَن با بَدبَختی××
{-35-}{-35-}
دُنیایی کِ هَرکی بِه فِکرهِ پولِه××
{-35-}{-35-}
تازِه این کِه خوبِه مُشکِل این نیس بَد بَختی اینهِ.!!××
{-35-}{-35-}
صِدآایِ مَن شآایَد بِرِسِه بِه خِیلیا××
{-35-}{-35-}
اما این صِدا نیس یِه نِوِشتَس کِ پاک میشِه مِث خِیلیآا..!!××
{-35-}{-35-}
(به امید تفکر.!!)

photo_2017_01_16_16_26_25.jpg
مشاهده همه ی 19 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
اَثَراآت هُنَری بآاقی ماندِه اَز دورآانِ طَلایی مَدرَسَم..!!!{-w12-}{-w12-}
......××
با سَختی و کوشش و پُشتکار فَراواِنمان تَوانِستیم بَر مَدرَسِه پیروز شَویم.!!!!××{-w2-}
.....××
پُشتکاریآامونو پآایین ببینید..!!{-w23-}{-w23-}
{-w74-}{-w74-}

photo_2017_01_01_21_30_02.jpg
photo_2017_01_01_21_29_49.jpg
photo_2017_01_01_21_29_53.jpg
photo_2017_01_01_21_29_42.jpg
مشاهده همه ی 237 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
{-35-}{-35-}{-35-}
یِ وِرسِ خآطِرِ اَنگیر..!!!{-w67-}{-35-}
..××
بُخور نوش دَم هَرچی مَستی خورِه // بِزاآر یِه قِصه بِگَم واسَت مَزِه کُنه××
{-35-}{-35-}
یِه یآارو بود می گُفتَن پَهلِونِه // هَر روز می رَفت تو یِه قَهوِه خونِه××
{-35-}{-35-}
دو تا بُطری عَرَق و // دوتا اِستِکان می خواست××
{-35-}{-35-}
می شَست می خورد می رَفت مَست تا خونه××
{-35-}{-35-}
تا اون قَهوِه چی پُرسید صُبح تا می یای // تا اآخر شَبِش کِه شُل راه می یای××
{-35-}{-35-}
عَرَق یا ویسکی یا وُدکا می خوای // چرا اَز هَر کدومشون دوتا می خوای××
{-35-}{-35-}
گُفت ما سِه تا بودیم سِه تا رَفیق // قول دادیم هَر جایی تَنها بریم××
{-35-}{-35-}
جای هَم بُخوریم جای هَم مَست کُنیم // جای خالی هَمدیگه بِره پِیک روی میز××
{-35-}{-35-}
گُفت باشه وَلی هَرچی گَشتَم // گُفتی سِه تا اینا دوتاست و مَن تو شَکَم××
{-35-}{-35-}
یارو یه نِگاه بِهِِِش کَرد و بَعد با لَبخَند // گُفت این سَهم اون دوتاستمَن تو تَرکَم××
{-35-}{-35-}{-w67-}
photo_2016_11_26_19_49_00.jpg
مشاهده همه ی 52 نظر