bumim.ir
بروز رسانی 
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
اینو قَبلَنَم گُفتَم یِه بآار ، کِه این بَزرآا یِه روزی میشَن چِنار××.{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
ریشِه اِنقَد قَویِه ، میزنه آسفالت هَم کِنار...!!×{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
هَمهِ چی رَدیفِه اَلآن ، خوشیا هَمین وَران..!!×{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
کارا هَمِه رِند رو رِوالِه ، مَنَم بَسهِ هَمین بَرام××..{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
هََمِه چی خوبِِه ، مَنَم بَسِه هَمین بَرام××....{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
پَس ، حالا کِه خوبه حالَم ، دورَم هَم پُرِه آدَم..××{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
بِه عِشقِشون میزَنَم ، بِه عِشقِشون...××{-w72-}{-w76-}
{-35-}{-35-}
سلَامَتی کُل عالَم...!!{-w74-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

تََک تََک دُشمَنامو دوستامو و خونِوادَم

خوبِه حالَم


خرید گردنبند گرگ

مشاهده همه ی 35 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
پَرَندِه پَر کِشید اَز اآشونِه بآا خُدآاش..××!
{-35-}{-35-}
میگُف بِه گِل نِشَستِه کِشتیشون باآ نآاخُدآاش××
{-35-}{-35-}{-35-}
میرَم بِه جای دور   {-35-}   بِه قَلبِ شَهرِ نور!!×
{-35-}{-35-}
یِه جا کِ مَردُمِش میدَن بِهش اآبُ دون××
{-35-}{-35-}
پَرَندِه خَستِه بود    {-35-}    جُفت چِشاشو بَستِه بود××!
{-35-}{-35-}
درونِش وَصلِه بود    {-35-}    قَلبِشَم شِکَستِه بود××
{-35-}{-35-}
میتَرسید اَز عَکسِش توی اآب {-35-}   میلَرزید هَر لَحظِه تویِ خوآاب××!
{-35-}
549136_616073241754241_1955142463_n.jpg

just-watching-freedom_4.jpg
مشاهده همه ی 94 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
تا اِمروز بِه کَلَمِه عِشق تَوَجُه کَردین نَه عِشق عادَتی مَنظور: عِشقای حَقیقی
!!
عِشقِ حَقیقی اینه کِ با خودت بگی خُدایا مَن بِمیرَم وَلی رو صورَت پِدَرو مادَرَم یِه خَط نَیُفتِه
 اینو بِهِش میگَن(عِشقِ خانِوادِه){-35-}{-35-}××
!!
عِشق حَقیقی یَعنی وَقتی تو مَدرَسِه بِه دوستات زور بِگَن خودِتو سِپَر کُنی بیُفتی جِلو
اینو بِهِش میگَن (عِشقِ رَفیق){-35-}{-35-}××
!!
عِشق یَعنی اینکه تو مُشکِلات چِشاتو بِبَندیو تَوَکُل کُنی بِه قَلبِتو اون بالایی
اینو بِهِش میگَن عِشقِ(خُدا){-35-}{-35-}××
!!
عِشق یَعنی اینکه زانو بِزَنیو فَقَط خُدارو بِخوای...!!××× این یَعنی عِشقِ (واقعی)

(بِساز با هَر دَردی جُز نامَردی)××

عکس پروفایل پسرانه غمگین جدید 96+2017
مشاهده همه ی 14 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
این روزا دُنیآا شُدِه اآدَمآا وَ لِجاجَت
{-35-}{-35-}
دُنیایی کِ هَمِه بِه هَم نِگا میکُنَن توش با حِساآدَت..!!!××
{-35-}{-35-}
دُنیایی کِ میخواستیم رَنگی شِه با خوشبَختی××
{-35-}{-35-}
اما یِه سِری اومَدَنو رَنگِش کَردَن با بَدبَختی××
{-35-}{-35-}
دُنیایی کِ هَرکی بِه فِکرهِ پولِه××
{-35-}{-35-}
تازِه این کِه خوبِه مُشکِل این نیس بَد بَختی اینهِ.!!××
{-35-}{-35-}
صِدآایِ مَن شآایَد بِرِسِه بِه خِیلیا××
{-35-}{-35-}
اما این صِدا نیس یِه نِوِشتَس کِ پاک میشِه مِث خِیلیآا..!!××
{-35-}{-35-}
(به امید تفکر.!!)

photo_2017_01_16_16_26_25.jpg
مشاهده همه ی 13 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
اَثَراآت هُنَری بآاقی ماندِه اَز دورآانِ طَلایی مَدرَسَم..!!!{-w12-}{-w12-}
......××
با سَختی و کوشش و پُشتکار فَراواِنمان تَوانِستیم بَر مَدرَسِه پیروز شَویم.!!!!××{-w2-}
.....××
پُشتکاریآامونو پآایین ببینید..!!{-w23-}{-w23-}
{-w74-}{-w74-}

photo_2017_01_01_21_30_02.jpg
photo_2017_01_01_21_29_49.jpg
photo_2017_01_01_21_29_53.jpg
photo_2017_01_01_21_29_42.jpg
مشاهده همه ی 95 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
{-35-}{-35-}{-35-}
یِ وِرسِ خآطِرِ اَنگیر..!!!{-w67-}{-35-}
..××
بُخور نوش دَم هَرچی مَستی خورِه // بِزاآر یِه قِصه بِگَم واسَت مَزِه کُنه××
{-35-}{-35-}
یِه یآارو بود می گُفتَن پَهلِونِه // هَر روز می رَفت تو یِه قَهوِه خونِه××
{-35-}{-35-}
دو تا بُطری عَرَق و // دوتا اِستِکان می خواست××
{-35-}{-35-}
می شَست می خورد می رَفت مَست تا خونه××
{-35-}{-35-}
تا اون قَهوِه چی پُرسید صُبح تا می یای // تا اآخر شَبِش کِه شُل راه می یای××
{-35-}{-35-}
عَرَق یا ویسکی یا وُدکا می خوای // چرا اَز هَر کدومشون دوتا می خوای××
{-35-}{-35-}
گُفت ما سِه تا بودیم سِه تا رَفیق // قول دادیم هَر جایی تَنها بریم××
{-35-}{-35-}
جای هَم بُخوریم جای هَم مَست کُنیم // جای خالی هَمدیگه بِره پِیک روی میز××
{-35-}{-35-}
گُفت باشه وَلی هَرچی گَشتَم // گُفتی سِه تا اینا دوتاست و مَن تو شَکَم××
{-35-}{-35-}
یارو یه نِگاه بِهِِِش کَرد و بَعد با لَبخَند // گُفت این سَهم اون دوتاستمَن تو تَرکَم××
{-35-}{-35-}{-w67-}
photo_2016_11_26_19_49_00.jpg
مشاهده همه ی 51 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
بِه اُمیدِ اینکِه یِه روزی خوب بآاشیم××
{-35-}
بآاهَم دگ جُفتُ جور بآاشیم
{-35-}
بِه اُمیدِ یِه روزهِ خوبو پآاک××
{-35-}
مَنَم خِیلی دوست دآاشتَم باشَم اَز جِنسِ خآاک
{-35-}
بهِ اُمیدِ یِه دوستِ خوبو ساآدهِ××
{-35-}
هَمین اآرزومِه نَگو خِیلی زیآاده××
{-35-}
به اُمیدِ یِه عِشقِ پآاک بِه خُدا
{-35-}
این عِشقِه وآاقعِیه نَه عاآدتِ دو روزُو سهِ مآاه ..!!!××
{-35-}
خِیلیا میتونَن تو پُروفایلشون ××
بِزَنَن خوشگِل
خوشتیپ
زیبا مُدِرن سِه ساعت قُربون صَدَقِه خودشون بِرن
وَلی اونی بَرَندَس کِ خودشو بآا هَرکَسی کِ اَز راه میرسِه××
تَقسیم نَکنهِ...!!!!!××{-w73-}{-w73-}

Image result for ‫فاز سنگین لشی‬‎
photo_2016_07_23_15_38_17.jpg
مشاهده همه ی 34 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
عِشق هآیِ مَن دَر یِک نِگآه ×××××{-35-}

یِهویی {-35-}{-35-}

{-w8-}{-w8-}{-w43-}
download.jpg
download_4_.jpg
download_3_.jpg
download_5_.jpg
download_6_.jpg
download_7_.jpg
images_2_.jpg
images.jpg
مشاهده همه ی 101 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
یآد گِرِفتَم اومَدَنی رَفتَنیه
تنهآ کَسی کِ پُشتَمه هَم کِلآسی عَقَبیمِ..!!
اون کِ تو آینَمِ مِث تو یِ عَوَضیِه..!!
{-35-}{-35-}
اَلَکیه خَندِه هآیِ دَلقَک..!!
تویِ جَهَنَم....عآقِل بِشَم بِهتَر اَز اینِ کِ بِمونَم تو بَرزَخ..!!
{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}
(حِمآیَت)..!!
{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}
لطفا از لینک پایین اهنگو گوش کنین نظرتونو بگین thank.!!
photo_2016_11_04_11_50_13.jpg
 لینک
مشاهده همه ی 588 نظر
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
ناراحتناراحت
★(best -boy)☆آهَنگ پُروفَم..!!
چاآلِش شَخصیتی...!!!{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}
اِسم:اِحسآن..!!{-w41-}
{-35-}
سِن:18{-w80-}
{-35-}
لَقَب:عیهود {-17-}
{-35-}
شغل:رَپِر_بیت سآز{-w59-}
{-35-}
غَذآی مورد عَلآقه:بَندَری{-w39-}
{-35-}
خوآنندِه مورد عَلآقه:شآیع-اوج{-w7-}
{-35-}
تیپ:خَفَن{-w6-}
{-35-}
وَرزِش:بوکس-کیک بوکسینگ{-w80-}
{-35-}
اسم عِشقِت:سَگَم(رآکی){-w8-}
{-35-}
عآشِقِشی:آره بَدجور{-w7-}
{-35-}
دوسِش دآری:جَهنَم اول گورآخ.!{-w35-}
{-35-}
آخَرَم thank از دآدآشَم عَلی کِ مَنو دَعوَت کَرد{-w8-}
{-35-}{-35-}{-35-}
money_question_mark.jpg
مشاهده همه ی 26 نظر