bumim.ir
بروز رسانی 
n.gh
آروم و عادیآروم و عادی
n.gh
khodaofficial-text-j-2.jpg
مشاهده همه ی 1 نظر
sina
خنگخنگ
sina
1404606775760725.jpg
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sina
خنگخنگ
sina
photo_2016-10-04_12-14-47.jpg
مشاهده همه ی 2 نظر
Taraneh
سرما زدهسرما زده
Taraneh
قحطی دوستی می آید!

هفت سال نه، هفتصد سال!

در قلبم ذخیره و پنهانت میکنم...

بگو کنعانیان منتظر نباشند،

تقسیم شدنس نیستی!
.
.
.
.
.
.
.
حتی اگر یعقوب بیاید . . .
مشاهده همه ی 2 نظر
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
عاشقعاشق
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
ارد بزرگ : هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را ، پایان می دهم .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
عاشقعاشق
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
ارد بزرگ : هیچ کدام از ما ، همه چیز را در اختیار نداریم پس به هم نیازمندیم برای برآوردن نیازهایمان باید به ادب میدان دهیم .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
عاشقعاشق
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
ارد بزرگ : فریبکار و نیرنگ باز هیچ پایگاهی نخواهد داشت آخرین و ترسناکترین درسی که خواهد آموخت تنهایی ست .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
عاشقعاشق
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
ارد بزرگ : شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
عاشقعاشق
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
ارد بزرگ : بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
عاشقعاشق
نازلیم عشقم همیشه کنارتم
ارد بزرگ : شایستگان آنانی هستند که آفریننده و منجی اند .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید