گیرم که من باخته ام! اما کسی جرات ندارد به من دست بزند. یا از صفحه بازی بیرونم بندازد شوخی نیست من شاه شطرنجم..............
ارتباط با کاربر
مشخصات کاربر
مجید(دنبال مدیر فعال هستم)
2327 پست
62699.6
1023 کاربر
کاربر فوق حرفه ای
9,505 بازديد
مرد - مجرد
1373/03/04
ديپلم
آزاد
ايران - مازندران - آمل
با خانواده
رفته ام
نميکشم
موزیک
من در لیست دیگر کاربران ( مشاهده همه )
 
دوستان من ( مشاهده همه )
 
گروه های من ( مشاهده همه )
 
دوستان مشترک
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
آخرین بازدید کنندگان
 
ورود به سایت
نام کاربری
کلمه عبور
ورود
 
مجید(دنبال مدیر فعال هستم)
تازگیا توی سریالای تلوزیون زنه بچه دار نمیشه،عیب هم از شوهرشه...
بعد میره امامزاده بچه دار میشه!༄
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
من شخصا به سرایدار امامزاده مشکوکم.....
مجید(دنبال مدیر فعال هستم)
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ …

.

.

ﻋﺰﯾﺰ ﭘﺪﺭ ﻣﯿﺸﯽ … ﻣﺮﺣﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯿﺸﯽ … ﻫﻤﺪﺭﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻴﺸﻲ … ﻣﺤﺮﻡ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﺸﯽ

.

.

.

ﻭﻟﯽ ﺣﯿﻒ ﻋﻤﻪ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﯿﺮﯼ
مجید(دنبال مدیر فعال هستم)
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺞ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺟﯿﺶ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﮐﺎﻣﻨﺖ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﯾﻦ ﺳﻠﺒﺎﺯﺍ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺍﻟﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ، ﺁﻓﻠﯿﻦ ﺁﺯﺍﺩﺷﻮﻥ
ﮐﻨﯿﻦ ﺑﻮﮊ ﺑﻮﮊ ..
مجید(دنبال مدیر فعال هستم)
پسری ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ... ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ

ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ ...

ﭘﺴﺮﮔﻔﺖ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ

ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺮﺏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﻣﺪ ...

ﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ...

ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ ﺯﺩ ...

ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ . ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ ...

ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﺳﭙﺲ ﺧﺸﺘﮏ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺵ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺮ

ﺳﺮﺵ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺵ ﺗﺎ ﮐﻤﺮﺵ ﺧﻢ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ

ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﺨﺮﺝ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﺩﯾﺪﯾﺪ ﭼﻘﺪ ﺭﯾﺎﺿﯽ شیرینه
مجید(دنبال مدیر فعال هستم)
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ
ﺧﺎﺭﺝ :
ﭘﺴﺮ : ﻫﺎﻱ
ﺩﺧﺘﺮ : ﻫﺎﻱ
ﭘﺴﺮ : ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮﺭﻩ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻢ،ﻣﭽﮑﺮﻡ
ﭘﺴﺮ : ﻣﻦ ﺭﺍﺑﺮﺕ 22 ﺳﺎﻟﻪ
ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﻧﺎ 20
ﭘﺴﺮ : ﺍﺯ ﺁﺷﻨﺎﻳﺘﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ
ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ
ﭘﺴﺮ : ﺑﻌﺪﺍ ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖ
ﺩﺧﺘﺮ : ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺵ
ﺍﻳﺮﺍﻥ :
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﻣﺎ
ﭘﺴﺮ : ﺍﻭﮐﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻣﻪ . . . . . . 0930
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎﻭﺭﺕ
ﻧﺸﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪﻡ ﺗﻮ ﺑﺎﻫﻤﻪ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻱ
ﺩﺧﺘﺮ : ﻫﺎﻥ؟ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻲ ﺗﻮ؟
ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮ ﭘﻴﻠﻴﺰ
ﺩﺧﺘﺮ : ﻥ
ﭘﺴﺮ : ﺑﺮﻭﺑﺎﺑﺎ ﻓﮏ ﮐﺮﺩﻱ ﮐﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ
ﺻﻮﻭﻭﺭﺗﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﺍﻓﻐﺎﻧﻴﻪ
ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋﻤﻪ ﺍﺗﻪ
ﭘﺴﺮ : ﺑﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻕ
ﭘﺴﺮ : ﺑﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻕ
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﻼﮎ |:
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﺎﻳﻦ ﻱ ﻓﮑﺮﻱ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﮐﻨﻴﻢ
مجید(دنبال مدیر فعال هستم)
+18 جنبه نداری نخووون....!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
یه روز تویه جنگل شیر و روباه وایساده بودند داشتن حرف میزدند که خرگوشه میاد و به شیره میگه: چطوری کونی؟!!!
روباهه یه نگاه به شیره میکنه وبا تعجب بهش میگه: چرا نمیری بخوریش؟
شیره میگه: ولش بابا بچه س...!!!

فرداش اینا باز داشتن حرف میزدن که دوباره خرگوشه میاد و به شیره میگه چطوری کونی؟
روباهه باز یه نگاهی به شیره میکنه و میگه: ناسلامتی تو سلطان جنگلی چرا نمیری بخوریش؟
شیره میگه: بیخیال ولش کن بابا بچه س.
تا اینکه باز فرداش بازم خرگوش میاد تا و به شیره میگه : چطوری کونی؟
روباهه که حرصش در اومده بود دنبالش میکنه.
خرگوش میره تو یه سوراخ.
روباهه تا میره ببینه کجاست کله ش گیر میکنه تو سوراخه.
خرگوش هم از اون طرف میاد و ترتیب روباهه رو میده....!!!!
فرداش روباهه و شیره وایساده بودن خرگوشه با خوشحالی میاد و میگه: چطورین کونیا؟
شیره به روباهه میگه : خوب برو بخورش. چرا نمیخوریش؟
روباهه میگه: ولش بابا بچه س
مجید(دنبال مدیر فعال هستم)
معلم: میخواین چیکاره بشین؟؟؟؟؟؟
علی: میخوام خلبان بشم...
مریم: میخوام دکتر بشم...
مهدی: میخوام ادمین بشم...
سارا: میخوام یه مادر خوب بشم....!!!
حامد: میخوام به سارا کمک کنم.
مجید(دنبال مدیر فعال هستم)
به یارو میگن چرا شغلت ختنه کردنه؟
.
.
.
.
.
.
.
.
میگه تو انتخاب رشته اشتباه کردم میخواستم بزنم دوبلری اشتباهی زدم دولبری{-7-}
مجید(دنبال مدیر فعال هستم)
سقف خواسته های ما از اینترنت اکسپلورر اینه که وقتی اشتباهی بازش می کنیم وقتی رو ضربدر کلیک می کنیم بسته بشه و کل سیستم پنج دقیقه هنگ نکنه !
مجید(دنبال مدیر فعال هستم)
حاج آقا رفته بوده جشن تکلیف ، مدرسه دخترانه

وسط سخنرانی ، یهو یکی از این دختر تخس ها بلند میشه مپرسه :

ببخشید "نزدیکی کردن " یعنی چی ؟ میشه توضیح بدید ؟

حاجی : نزدیکی یعنی "هو الذی دمرو ،و چسبانک الکمرو ،لنگانک فی السماء و یدانک فی العرض ،

لبانی علی لبانک و دستانی علی پستانک

انا فزون الفشار و انت سعی للفرار

انا اضحک و انت ابکی

و فی آخر راهی الی الحمام "

خب فهمیدید عزیزانم

دخی فنچ ها

بعلهههههههههههههه
صفحات: 1 2 3 4 5 >