bumim.ir
بروز رسانی 
ناراحتناراحت
@mahsa_0910
عکس و تصویر وقـتـی زنـــــی مـیـگـویـد :
وقـتـی زنـــــی مـیـگـویـد :

" دلـم بـرایـت تــنــگــــ شـده ... "

یـعـنـی

" دوسـتـت دارد ... "

اگـر بـگویـد " دوسـتـت دارد ... "

یـعـنی " دلــش بـرایـت تــنــگـــ خـواهـد شـد ... " !

جـمـلـه ی " دلـم بـرات تــنــگـــ شـده "

بــرای زن عـمـیـق تـر از تـمـام اقـیـانـوس هـاسـت ...


فـهـمـیـدن زن سـخـت نـیـسـت ...

فـقـط بـایـد صـدای ضـربـان قـلـبـش را شـنـیـد

کـه عـاشـقـانـه مـی طـپـد ....... نـــــه بــی دلـــــیـــل . . .
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
paniz
عاشقعاشق
paniz
عکس و تصویر

یا امام زاده بیجن....{-w23-}{-w33-}{-w33-}{-w33-}
مشاهده همه ی 1 نظر
paniz
عاشقعاشق
paniz
236x236_1484809859424949.jpg
مشاهده همه ی 3 نظر
paniz
عاشقعاشق
paniz
عکس و تصویر خودمو برم
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 2 نظر
paniz
عاشقعاشق
paniz
236x222_1481117601433286.jpg
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
paniz
عاشقعاشق
paniz
منــــــ
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 4 نظر
paniz
عاشقعاشق
paniz
خبریه...؟؟؟
هـمسفر عشـقـ...
مشاهده همه ی 6 نظر