bumim.ir
بروز رسانی 
setare shaeghian
مهربونمهربون
setare shaeghian
مرد باید شبیه ترین چیز به یک 
کوه باشد 
    نه کوه کافی نیست!
مرد باید کوهستان باشد
دست هایش کوه
شانه هایش کوه
اراده اش کوه
قولش کوه

اما دلش
   دلش باید درخت
بید مجنونی باشد وسط کوهستان 
که خیال بانو
       به شاخه هایش آویخته.....

- کلبه دوست -
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
setare shaeghian
مهربونمهربون
setare shaeghian
دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی گرفت و بستری شد.
نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبتهایش از درد چشم خود نالید.
بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند.
مرد جوان عصا زنان به عیادت نامزدش می رفت و از درد چشم می نالید.
موعد عروسی فرا رسید.
زننگران صورت خود که آبله آنرا از شکل انداخته بود و شوهرهم که کور شده بود.
همه مردم می گفتند چه خوب عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش نابینا باشد.
۲۰سال بعد از ازدواج زن از دنیا رفت،
مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود.
همه تعجب کردند.
مرد گفت: من کاری جز شرط عشق را به جا نیاوردم..

- کلبه دوست -
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
setare shaeghian
مهربونمهربون
setare shaeghian
آنچه می خواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمی خواهیم 

آنچه دوست داریم نداریم و آنچه را داریم دوست نداریم 

و عجیب است امیدوار ب فردایی روشن هستیم
ساعت ها را بگذارید بخوابند 

بیهوده زیستن نیازی ب شمردن ندارد

- کلبه دوست -
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
setare shaeghian
مهربونمهربون
setare shaeghian
بازی عشق کلک داشت نمی دانستم
غم آن سر به فلک داشت نمی دانستم

با نگاهی دل دیوانه،گرفتار شد 
سفره عشق، نمک داشت نمی دانستم 

دل من صافتر از آینه، اما دل او 
شیشه ای بود که لک داشت نمی دانستم

 به وفاداری من آنکه زمن ساده گذشت
 بیشتر از همه شک داشت نمی دانستم

آرزوهام شد آوار، فرو ریخت سرم 
سقف این خانه ترک داشت نمی دانستم 

باختم زندگی ام را به قماری که در آن 
دلبری بود که تک داشت نمی دانستم.

- کلبه دوست -
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید