saeed مهربون
ده تا دانشمند زن نام ببرید؟ ده تا مخترع زن نام ببرید؟ ده تا فیلسوف زن نام ببرید؟ ده تا شاعر زن نام ببرید؟ لطفا جواب بدید!! ...نه خدایی جواب بدید