مَمَرِضآ  :(:
هفته پیش باد شرت زن همسایه را به حیاط خانه ما آورد...بیچاره نسرین خانوم هر وقت مرا میبیند سرخ میشود...اگر روسریش را باد می اورد مهم نبود؟ اخر چه
مَـن حـالـَمـ خُـوبـِه