مَمَرِضآ  :(:
هفته پیش باد شرت زن همسایه را به حیاط خانه ما آورد...بیچاره نسرین خانوم هر وقت مرا میبیند سرخ میشود...اگر روسریش را باد می اورد مهم نبود؟ اخر چه