سام
دست زدن - لیسیدن - زبون زدن - میکیدن - انگشت توش کردن ، ممنوع عسل فروشی گل مراد !!