bumim.ir
پرشن ایکسترا
پرشن ایکسترا
سکه های باستابی که تصویر فرازمینی ها روی آن حک شده ، ثابت میکنند که فرازمینی ها در میان ما زندگی میکرده اند
مدت زیادی است که باور بر این بوده بیگانگان در سطح زمین پرسه میزنند و ما را نظارت میکنند .

#فرازمینی #خدا #خدایان #دین #سیاره #زمین #پرشن_ایکسترا
#persianxtra
@persianxtra

ادامه در وب سایت پرشن ایکسترا
 لینک
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید