شقایق آروم و عادی
چه کسی میداند که تو در پیله ی خود تنهایی؟! . . . چه کسی میداند، که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟! . . . پیله ات را بگشا! تو به اندازه ی پروانه شدن زی
برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنید0_611124001311605162_iranfars_ir.jpg