تنها ترین تنها منم.. سرگشته و رسوا منم.. آه ای فلک ! ای آسمان ! تا کی ستم بر عاشقان ؟! بشنو تو فریاد مرا.. آه ای خدای مهربان ! عشق " تو " خوابی بود و ب