nariman
یافتن دوست خوب همیشه سخت است و ترک کردن همین دوستخوب، سخت تر ، اما فراموش کردن آنها غیر ممکن است .