sepideh ( اسنايـپــــــر تخريـب ! ) گرفتار
امی کوچه دختران می سایه ر غش کونیدی
خوشانه می واستی کر به آب و آتش زنیدی
پس بدا ایپچه تره بگم کی من
می پر و مار جگر گوشیمه
ناز بداشتیم ای دانه پسرم
اگه ناز بازی بیبه بیشتر از تو ناز دارم
کاشکی او روز نگوفته بیم تی ناز مره بیه
آخ چی بگم می ا دله همش خاطر خایه
کاشکی او روز نگوفته بیم تی ناز مره بیه
آخ چی بگم می ا دله همش خاطر خایه ..