حامد علیمحمدی شیطون
دشواری؟؟!!!. . . . . . دشواری نداریم که