حال وهوای طلائیه 6263 گرفتار
موذن اذان بگو که وقت نماز است
روحش شاد