ೋ҉ೋ ♥ .   elyas    .♥ ೋ҉ೋ ناراحت
هـرچـه آید به ســرم، بــــــــاز بـگــویم گــــــــــذرد

آه از این عـــــمر کـه با میـــگـــــــــذرد، میگـــــذرد!