درگاه پرداخت
ELYAS
ناراحتناراحت
ELYAS
هـرچـه آید به ســرم، بــــــــاز بـگــویم گــــــــــذرد

آه از این عـــــمر کـه با میـــگـــــــــذرد، میگـــــذرد!
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید