ೋ҉ೋ ♥.ELYAS.♥ ೋ҉ೋ ناراحت
هـرچـه آید به ســرم، بــــــــاز بـگــویم گــــــــــذرد

آه از این عـــــمر کـه با میـــگـــــــــذرد، میگـــــذرد!