ورزشکار
به دادم برس من دارم میرم از دست .هنوزم از عشقم اگه تو دلت هست.به دادم برس من کسی رو ندارم به جز شونه تو کجا سر بزارم. نگاه کن تو چشمام ببین چی کشیدم تو نیستی و بی تو ته خط رسیدم. ببین من بریدم به دادم برس ته خط رسیدم به دادم برس.تو نیستی و دنیا یه زندونه و بس تو نیستی وجاتو نمیگیره هیچکس. تو نیستی و دنیا یه دنیا بهونه است تو نیستی و بی تو دارم میرم از دست