ارش{باختم در عشق اما باختن تقدیر نیست  ساختم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست؟ عاشق
یک لحظه باد 
روسری اش را کنار زد
از آن به بعد بود که شاعر زیاد شد.