دختری از امت مسیح گرفتارم کرد یا محمد همتی کن مسلمانش کنم خجالتی
یک لحظه باد 
روسری اش را کنار زد
از آن به بعد بود که شاعر زیاد شد.