مدیر فعال نیازمندم جهت درخواست پیام بدین خوشحال
یک لحظه باد 
روسری اش را کنار زد
از آن به بعد بود که شاعر زیاد شد.