bumim.ir
روزگاری اگر اسکندرها هزار بودند ما آریو برزن بودیم
مو قشنگمو قشنگ
روزگاری اگر اسکندرها هزار بودند ما آریو برزن بودیم
یک لحظه باد 
روسری اش را کنار زد
از آن به بعد بود که شاعر زیاد شد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید