لحظه  بروز رسانی 
SaRa➖⃟♥️
خنگخنگ
SaRa➖⃟♥️

✗در نبرد تلاش‌های من و انکارهای تو، یأس پیروز می‌شود و

✗در نبرد تلاش‌های من و انکارهای تو، یأس پیروز می‌شود و

✗در نبرد تلاش‌های من و انکارهای تو، یأس پیروز می‌شود و زندگی را می‌بلعد؛ انگار که هرگز وجود نداشته‌ایم..✗

دلدادگـــی
نظرات برای این پست غیر فعال است
SaRa➖⃟♥️
خنگخنگ
SaRa➖⃟♥️

✗جز تو همه میخواهند با من حرف بزنند، من به

✗جز تو همه میخواهند با من حرف بزنند، من به
..♡..

✗جز تو همه میخواهند با من حرف بزنند،
من به سکوت تو گوش می‌دهم➖⃟💙

دلدادگـــی
نظرات برای این پست غیر فعال است
SaRa➖⃟♥️
خنگخنگ
SaRa➖⃟♥️

✗فقط بخواب، بخواب! تنها در خواب می‌توان در میان ارواح

✗فقط بخواب، بخواب! تنها در خواب می‌توان در میان ارواح

✗فقط بخواب، بخواب!
تنها در خواب می‌توان در میان ارواح نیکوکار بود؛ بیداری زیاد مرگ را به همراه می‌آورد.✗

دلدادگـــی
نظرات برای این پست غیر فعال است