لحظه  بروز رسانی 
hasan
خواب آلودخواب آلود
hasan

مستم از باده ،که مستی هم بلاست باده ی عاشق

مستم از باده ،که مستی هم بلاست
باده ی عاشق زهر باده جداست
بی وفا ، مستی مگر از باده ی عشقت نبود
کین چنین دل را شکستی،کین شکستن هم خطاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hasan
خواب آلودخواب آلود
hasan

دلم خوش بود بر عشقی زمانی نمیــــدانم تو دانــــــی یا
دلم خوش بود بر عشقی زمانی
نمیــــدانم تو دانــــــی یا ندانی
بیادت روزوشب بــــودم به رویا
زیـــــــــــزدان بود این رویا تـــمنا

 بچــــشمم مینشاندم لحظه هارا
حضــــــــورت را نگاهـــت را صدارا
ربــــــودت مـست میشد روح وجانم
نبــــــود آنجــــــاکه توبــودی نشانم

 دوچشــــــمم بود بر راهت همـیشه
گـــــهی در رو برو گه پشت شیشه
نبــــــودت اگــــــهی از حال و روزم
ندانـــــــستی چو آتش مــــیفروزم

 به سینـــــه مینشاندم حـــسرتم را
به طــــوفان مــــی سپردم غیرتم را
چـــــه بیهوده نمــــــودم مــن تکاپو
فــــــــراری بودی از من همچـوآهو

 چــــــه گویم یاوه پنـــداری سخن را
شـــــناسدعشــق تنها حال من را
"رســــا" گفتم ، تو میدانی چه گفتم
یکـــــــی از صــــــد هزاران را نگفـــتم


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hasan
خواب آلودخواب آلود
hasan

به سلامتی همه اونای که تلخ میخورن و شیرین سخن میگن

به سلامتی همه اونای که تلخ میخورن و شیرین سخن میگن ...
به سلامتی عقابی که تو اسمون به پرهاش مینازه ...به سلامتی پولداری که رو زمین به پولش مینازه ، به سلامتی ما که نه پر داریم و نه پول ... به سلامتی این پیک که پیک اخر نباشه و جمع هم جمع اخر نباشه . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hasan
خواب آلودخواب آلود
hasan

مشاهده همه ی 1 نظر
hasan
خواب آلودخواب آلود
hasan

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت!! هر کجا وقت

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت!!

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت...

دوزخ از تیرگیِ بختِ درونِ تو بوَد

گر درون تیره نباشد، همه دنیاست بهشت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید