لحظه  بروز رسانی 
sahar
گرفتارگرفتار
sahar

یﻬـ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﺍﺩﯼ❤ ﻣﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﻣﺮﺩﺍﺩﻡ . ﺍﻧﮑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻦ

یﻬـ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﺍﺩﯼ❤
ﻣﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﻣﺮﺩﺍﺩﻡ ...
ﺍﻧﮑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... ﺷـــــــــــﯿـــــــــﺮ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﺍﺩﯼ ﻫﺴﺘﯽ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ
ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﻟﺶ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﻐﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﺍﯾﻨﺎ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺍﺫﯾﺘﺶ ﻧﮑﻨﯽ
ﺍﻭﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻨﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ...
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ .. ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺸﻪ .. ﻣﯿﺮﻩ
ﯾﻪ ﻣﺮﺩﺍﺩﯼ ﺍﮔﻪ ﺭﻓﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﻧﻤﯿﮕﺮﺩﻩ
ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﺍﺩﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﻗﺪﺭﻩ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﻮ ﺑﺪﻭﻧﯽ
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻧﺖ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭘﺸﺘﺖ ﯾﮏ ﮐﻮﻫﻪ
ﯾﻪ ﻣﺮﺩﺍﺩﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﻭﻟﯿﺎ ﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺴﻮ ﺑﺸﮑﻨﯿﻮ ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺶ ﺑﯽ ﺍﻓﺘﯽ ....
ﻣﺎ ﻣـﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻫﯿﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ↜ : ﺍﮔﻪ ﯾـِــﻪ ﻗَـﺪَﻡ ↝ﺑَﺮﺍﻣﻮﻥْ ﺑَﺮﺩﺍﺭﯼ ➜ .. ﺑَﺮﺍﺕ
⇚ﺩَﺭﺑَﺴــﺖ⇛ ﻣﯿﮕـﯿﺮﯾﻢ .. ﺑِﺮِﺳــﮯ ﺑِـــﻪ ﺧﻮﺍﺳـــﺘـِـﻪ ﻫﺎﺕ ✘… *** ﻣﺮﺩﺍﺩﯼ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﯽ … ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺁﺭﺯﻭ ﻭ ﺣﺴﺮﺗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺷﺖ … ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ،
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﯽ … *** ﻣـــﺮﺩﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ : ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﺗﻮ ﻓﻀﺎﯼ ﺑﻐﻀﺖ ﺑﺨﻨﺪﯼ … ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭﻟﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ ﻧﮑﻨﯽ …
ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺸﯽ ﻭﻟﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽ … ﮔﺮﯾﻪ ﺑﮑﻨﯽ ﺍﻣﺎ ﻧﺬﺍﺭﯼ ﺍﺷﮑﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﺑﺸﻦ …
ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻭﻟﯽ ﻧﺪﯾﺪﺵ ﺑﮕﯿﺮﯼ … ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﺎﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﯼ ﻭﻟﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ
ﺑﮕﯿﺮﯼ … ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺩﻟﺘﻮ ﺑﺸﮑﻨﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯽ … *** ﻟﯿـــــــﺎﻗﺖ
ﻣﯿــــــــﺨﻮﺍﻫــــــﺪ ﺑـــــﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻗﻠــــــﺐ ﯾﮏ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻤـــــﺎﻡ ﺩﻧـــــﯿﺎﯾـــــﺶ ﺣـــــــــﺮﻑ
ﻫـــــــﺎﯼ ﻧــــــــﺰﺩﻩ ﺍﺵ ﺍﺳـﺖ !!!… *** ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻣــــــﺮﺩﺍﺩﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﻋﺸﻘﺶ ﺭﻭ
ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﺮﺍﺵ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺵ ﺑﺨﺘﯽ ﮐﻨﻪ …… ﺁﺭﻩ …
ﭼﻮﻥ ﺩﻝ ﺷﯿــــﺮ ﺩﺍﺭﻩ *** ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﻝ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﺍﺩﯼ ﺑﺮﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ!!! ﺗﻮ
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﯼ !!!!!

نظرات برای این پست غیر فعال است
sahar
گرفتارگرفتار
sahar

این نوشته صمد بهرنگی ،به نظرم بسیار زیبا و دلنشین آمد

این نوشته صمد بهرنگی ،به نظرم بسیار زیبا و دلنشین آمد ؛
بلاخره در زندگی هر آدمی ،...
یک نفر پیدا میشود که بی مقدمه آمده، مدتی مانده....
قدمی زده وبعد اما بی هوا غیبش زده و رفته .
آمدن و ماندن و رفتن آدمها مهم نیست ...
اینکه بعد از روزی روزگاری ، در جمعی حرفی از تو به میان بیاید ،
آن شخص چگونه توصیفت میکند مهم است.
اینکه بعد از گذشت چندسال ، چه ذهنیتی از هم دارید مهم است .
اینکه آن ذهنییت مثبت است یا منفی.....
اینکه تورا چطور آدمی شناخته ، مهم است.
منطقی هستی و میشود روی دوستی ات حساب کرد !؟
می گوید دوست خوبی بودی برایش ، یا مهمترین اشتباه زندگی اش شدی.....
اینکه خاطرات خوبی از تو دارد ، یا نه برعکس..
اینکه رویایی شدی برای زندگیش ، یا نه درسی شدی برای زندگی....
به گمانم ذهنیتی که آدمها از خود برای هم به یادگار میگذارند ، از همه چیز بیشتر اهمیت دارد
وگرنه همه آمده اند که یک روز بروند ...
__

نظرات برای این پست غیر فعال است
sahar
گرفتارگرفتار
sahar

ادما منو نگاه میکردن عده ای هم صدام میکردندوسم نداشتنو دوستم

ادما منو نگاه میکردن عده ای هم صدام میکردن

دوسم نداشتنو دوستم نبودم فقط و فقط ادعا میکردن

اهنگ پروفایلمنظرات برای این پست غیر فعال است