لحظه  بروز رسانی 
دختری از جنس باران ✿مجردها✿
مهربونمهربون
دختری از جنس باران ✿مجردها✿

یک ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ,ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

یک ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ,ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

یک ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ,ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺧﻮﺩﻡ ﻓﺪﺍﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺶ ﻣﯿﺸﻮﻡ

ﺍﻣﺎ ﮐﺎﺵ ﺭﻭﺣﺶ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﺮﻭﺩ

ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺷﻮﺩ…
ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻫﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﯿﺰﺩ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ…
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ

ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ⇨ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ♂ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ

ﺣﺘﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ

ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻫﺎ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﮔﺮﮔﻬﺎ !!!
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﮒ نیستند

ﭘﺪﺭﺕ ◇ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭﺡ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮﻭﻡ

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺧﺘـــــــﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺖ
ﺷﺒﯿﻪ ﺧـــــــــﻮﺩﻡ

ﺍﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗـــــــﻮﯼ ﺗﺮ ••●
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺨﺸﻨـــــــــﺪﻩ ﺗﺮ ••●
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬــــــــــﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮ ••●
ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﭘـــــــــﺪﺭﺵ !!!

مشاهده همه ی 2 نظر
دختری از جنس باران ✿مجردها✿
مهربونمهربون
دختری از جنس باران ✿مجردها✿

هيچوقت کسي را تحقير نکنيد شايد امروز قدرتمند باشيد اما

هيچوقت کسي را تحقير نکنيد شايد امروز قدرتمند باشيد اما

هيچوقت کسي را تحقير نکنيد شايد امروز قدرتمند باشيد
اما
زمان از شما قدرتمند تر است !
يک درخت، هزاران چوب کبريت را ميسازد
اما
وقتي زمانش برسد
يک چوب کبريت ميتواند ٬هزاران درخت را بسوزاند !
پس خوب باشيد و خوبي کنيد

مشاهده همه ی 4 نظر
دختری از جنس باران ✿مجردها✿
مهربونمهربون
دختری از جنس باران ✿مجردها✿

یک ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ

یک ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ

یک ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺖ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩِ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪ
ﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﺍﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻏﺒﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﻤﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ
ﮔﺮﺍﻥﺗ ﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯽ
ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﻭ ﺧﺮﺝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﯼ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ

ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﻭ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻭﻗﺖ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ! ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ !!
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯼ، ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﺴﺖ
ﻭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ …!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دختری از جنس باران ✿مجردها✿
مهربونمهربون
دختری از جنس باران ✿مجردها✿

از گرما می نالیم از سرما فرار می کنیم

از گرما می نالیم از سرما فرار می کنیم

از گرما می نالیم
از سرما فرار می کنیم
در جمع، ازشلوغی کلافه می شویم
در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم
تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم
بی حوصلگی تقصیر غروب جمعه است و بس !
همیشه درانتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم
که بهترین روزهای زندگی مان را تشکیل می دهند
مدرسه

دانشگاه
کار
حتی در سفر همواره به مقصد می اندیشیم بدون لذت از مسیر !
غافل از این که زندگی، همان لحظاتی بود که می خواستیم بگذرند

مشاهده همه ی 17 نظر
دختری از جنس باران ✿مجردها✿
مهربونمهربون
دختری از جنس باران ✿مجردها✿

Today is Saturday & only 1% of the people are happy

Today is Saturday & only 1% of the people are happy

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.

امروز شنبه ست و فقط ۱% مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

مشاهده همه ی 7 نظر
دختری از جنس باران ✿مجردها✿
مهربونمهربون
دختری از جنس باران ✿مجردها✿

I’m not disappointed because it is God laughing life for the

I’m not disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
:از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

مشاهده همه ی 5 نظر
دختری از جنس باران ✿مجردها✿
مهربونمهربون
دختری از جنس باران ✿مجردها✿

بعضى ها مثل یک اتفاق عجیب حال آدم را خوب

بعضى ها مثل یک اتفاق عجیب حال آدم را خوب

بعضى ها مثل یک اتفاق عجیب
حال آدم را خوب مى‌کنند
مثل هواى تازه اند
آدم دلش میخواهد
در رویاهایش دستشان را بگیرد
و بگوید تو که باشى
مگر آرزوى دیگرى مى ماند . . .

مشاهده همه ی 7 نظر
دختری از جنس باران ✿مجردها✿
مهربونمهربون
دختری از جنس باران ✿مجردها✿

شما را به خدا بس کنید این چُرتکه انداختن های

شما را به خدا بس کنید این چُرتکه انداختن های

شما را به خدا بس کنید
این چُرتکه انداختن های بی معنا را …
مگر میتوانی دوستش داشته باشی
و هَوارش نزنی ؟!
میتوانی دلتنگش باشی و بی خبرش بگذاری ؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دختری از جنس باران ✿مجردها✿
مهربونمهربون
دختری از جنس باران ✿مجردها✿

و ما هر روز انتظارِ کسی را می‌کشیم که

و ما هر روز انتظارِ کسی را می‌کشیم که

و ما هر روز
انتظارِ کسی را می‌کشیم
که هرگز
پایی برای آمدن ندارد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دختری از جنس باران ✿مجردها✿
مهربونمهربون
دختری از جنس باران ✿مجردها✿

Campaign tales "Story of the gems near the coast! First

Campaign tales "Story of the gems near the coast! First

Campaign tales "Story of the gems near the coast!
First you collect them together
And then you're throwing somebody in the water!
But do not throw some stones that you do not like!
حکایت رفاقت” حکایت سنگ‌های کنار ساحله !
اول یکی‌یکی جمع‌شون می‌کنی تو بغلت‌
و بعدش یکی‌یکی پرت می‌کنی تو آب !
اما بعضی سنگ‌ها که قیمتی‌ان دلت نمیاد پرت کنی !

مشاهده همه ی 5 نظر