لحظه  بروز رسانی 
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

هر مردی احتیاج به چهار زن دارد تعجب

هر مردی احتیاج به چهار زن دارد

تعجب نکنید!!!!

اولین زن مادر اوست
زنی که با مهربانی او را بزرگ می‌کند و به او راه رفتن را یاد می‌دهد
با عشق به او حرف زدن و راه درست زندگی را نشان می‌دهد

زن دوم خواهر اوست
که با او غیرت را یاد می‌گیرد و هم‌بازی شدن را

زن سوم همسر اوست
کسی که عشق را با او تجربه می‌کند همراه شدن و یکی شدن

اما آخرین زن و از همه مهم‌تر دختر اوست
که دنیا را با او تجربه می‌کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

تمام دلخوشی اش بود، همدم روزها و شب هایش. یک رادیوی

تمام دلخوشی اش بود، همدم روزها و شب هایش... یک رادیوی قدیمی کوچک که همیشه همراهش بود اما مدتی می شد که دیگر مثل قبل کار نمی کرد، دیگر صدایش در نمی آمد. او رادیو را دوست داشت، دلش نمی خواست جایش را با رادیوی دیگری پر کند پس هر بار که خراب می شد آن را پیش بهترین تعمیرکار شهر می برد تا درستش کند، هر چند مثل اولش نمی شد اما دلخوش بود که هنوز صدایی دارد. هر بار که تعمیر می شد نهایتا چند هفته کار می کرد و دوباره تعمیر و تعمیر و تعمیر!
یک روز صبح مثل همیشه داشت رادیو گوش می کرد که باز هم صدایش قطع شد...دلخوشی تمام این سال هایش حالا تبدیل به یک مشکل بزرگ شده بود، رادیو را برداشت و تکانش داد تا شاید صدایش در بیاید و درست شود اما از دست هایش افتاد و همه چیزش پخش زمین شد...تکه هایش را جمع کرد و پیش هر تعمیر کاری که می شناخت برد...دلش قرص بود باز هم مثل همیشه درست می شود اما تعمیر کاری نبود که رادیو را ببیند و نگوید قابل تعمیر نیست.
نا امید رادیو را برداشت و به خانه رفت.مثل همیشه آن را روی طاقچه گذاشت و این بار او گفت تا رادیو بشنود: "گاهی در زندگی تمام تلاشت را می کنی تا تنها دلخوشی ات را از دست ندهی ،هر بار که خراب می شود به هر قیمتی تعمیرش می کنی تا با او ادامه دهی اما حقیقت این است بعضی از خرابی ها قابل تعمیر نیست... یک روز می رسد که باید رهایش کنی تا تبدیل به یک مشکل بزرگ نشود، تا خاطرات خوبش خراب نشود... گاهی باید دل کند از چیزی که خراب شده است و امیدی به تعمیرش نیست... می خواهد یک رادیو باشد یا یک احساس ..."

مشاهده همه ی 7 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

به تاریخ های روی سنگ قبر نگاه کنید: تاریخ تولد

به تاریخ های روی سنگ قبر نگاه کنید:
تاریخ تولد – تاریخ مرگ
آنها فقط با یك خط فاصله از هم جدا شده اند
همین خط فاصله كوچك نشان دهنده تمام مدتی است كه ما
روی كره زمین زندگی كرده ایم
ما فقط به اندازه یك ” خط فاصله” زندگی می كنیم!
و ارزش این خط كوچك را تنها كسانی می دانند
كه به ما عشق ورزیده اند
آنچه در زمان مرگ مهم است
پول و خانه و ثروتی كه باقی می گذاریم نیست
بلكه چگونه گذراندن این خط فاصله است
بیایید به چرایى خلقتمان بیاندیشیم
بیایید بیشتر یكدیگر را دوست داشته باشیم
دیر تر عصبانی شویم
با آرامش رفتار کنیم
بیشتر قدردانی كنیم
كمتر كینه توزی كنیم
بیشتر احترام بگذاریم
بیشتر لبخند بزنیم
و به یاد داشته باشیم
كه این ” خط فاصله” خیلی كوتاه است!...

مشاهده همه ی 1 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

مـــردن ڪہ فقط تــو قبـر گذاشتن نیست گـاهــی بعضیــا تــو

مـــردن ڪہ فقط تــو قبـر گذاشتن نیست
گـاهــی بعضیــا تــو دل
خیلیــا میمیـرن و فــراموش میشن
این آدماے فــراموش شـده
مــردگان روے زمین هستند ڪہ
هیچ سنگ قبــرے ندارن

مشاهده همه ی 2 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

پسـری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻨـﺖ ﺭﺍ ﻋـﺮیاﻥ ﻧﻤﯿـﮑﻨﺪ

پسـری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻨـﺖ ﺭﺍ ﻋـﺮیاﻥ ﻧﻤﯿـﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧـﻮ !
ﺑﻠﮑـﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﻋـﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨـﺖ ﻣـﯿﮑﻨـﺪ ...
ﺑﻔـﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔـﺮ ﻭﺍﻗﻌـﺎ ﻋﺸﻖ ﺑـﻮﺩ ...
ﻟـﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ پیشـانی خیـلی بیشـتر ﺍﺯ ﻟـﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑـﻮﺩ ...
ﺍﮔـﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤـﺎﻥ ﺩﺳﺘـﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ مـیگیـرد ...
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤـﻈﻪ ﺍﯼ ﺩیـوﺍﻧـﻪ ﺍﺵ مـیکنـد
ﻭ ﺍﺯ ﺑـﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴـﺖ میـشود
ﺍﺣﺘﯿـﺎﺝ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤـﺨﻮﺍﺑﯽ نیـست ...
ﺍﮔـﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ یکـدیگـر ﻫﻢ ﻟـﺬﺕ ﻣـﯿﺒﺮﯾـﺪ
ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣـﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒـﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨـﻮﺭدﻧﯿـﺴﺖ ...!
ﻻﺯﻡ ﻧﯿـﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔـﺖ ﻗﻠـﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ...
ﮐﻪ ﻣـﺒﺎﺩﺍ خـوشگلتـر ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟـﺶ ﺭﺍ ﺑﺒـﺮﺩ
ﺧﯿـﺎﻟﺖ ﺗﺨـﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﻮ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻥ ﻗﯿـﺎﻓﻪ ...
ﻭ ﺧـﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌـﯿﺖ ﺣﺎﮐـﻢ ﺫﻫـﻦ ﺍﻭ ﻫﺴـﺘﯽ ...
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﯾﻌـﻨﯽ ﺑﺎﻟـﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧـﻮﺩت ...
ﮐﻪ یک ﻣـﺮﺩﯼ در ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑـﯿﻪ ﮔﺎهـت است
ﻭ یقـین ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺑﺶ ﺗﻮ ﻫﺴـﺘﯽ
ﻭ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

‍ یک زن ⚜ سایه سر نمی خواهد؛

‍ یک زن

⚜ سایه سر نمی خواهد؛ تکیه‌گاه میخواهد
⚜ فرمانده نمیخواهد؛ همراه‌میخواهد
⚜ احترام نمیخواهد؛ حرمت میخواهد
⚜ هدیه نمیخواهد؛ قدردان میخواهد
⚜ همدرد نمیخواهد؛ درمان میخواهد
⚜ جنس برتر نمیخواهد؛ مرد میخواد
و یک مرد

تنها یک زن عاشق میخواهد...

مشاهده همه ی 1 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

می‌گویند: اگر خواستی کسی را بشناسی با او به سفر برو،

می‌گویند: اگر خواستی کسی را بشناسی با او به سفر برو،
با او زندگی کن، با او معامله و تجارت کن.

زندگی‌کردن با خدا یعنی به‌خاطر خدا یک‌کاری را انجام‌دادن
یا یک‌کاری را انجام‌ندادن(ترک گناه)؛ فرقی نمی‌کند
آن کار کوچک باشد یا بزرگ؛ کافی است خدا خوشش بیاید.

یک معامله‌ای با خدا انجام بده؛ مثلاً یک کسی را ببخش یا از چیزی که برایت دوست‌داشتنی است بگذر...
با خدا تجارت کن؛ ببین خدا چندجا با تو مهربان خواهد بود!
با همین کارهای کوچک، زندگی‌کردن با خدا را شروع کن،

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

بیچاره آذر از آغاز هم کسی چشم به راهش نبود

بیچاره آذر
از آغاز هم کسی چشم به راهش نبود
اصلا انگار همه این دختر ته تغاری پاییز را از یاد برده اند
حتی کسی نیامد که جوجه هایش را بشمارد
آخرین شب, قبل رفتن هم دقیقه ای بیشتر می ماند
تا ببیند کسی سراغش را می گیرد
اما همه مجذوب گیسوی کمند و سیاه یلدا می شوند. . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

آدم وقتی از یه دوست داشتن یه طرفه میاد بیرون دیگه

آدم وقتی از یه دوست داشتن یه طرفه میاد بیرون دیگه هیچ وقت اون آدم قوی قبل از دوست داشتن نمیشه...
دیگه نمیتونه رو جفت زانو هاش بلند شه سرشو بالا بگیره و به دل خودش و انتخابش افتخار کنه...
آدم وقتی تمام دلشو میذاره برای یک دوست داشتن یکطرفه..دیگه تا آخر عمرش هر جایی که دلش خواست نمی ایسته و به ضربانش گوش بده...
وقتی یکی و با همه وجودت میخوای و اون با همه ی وجودش نمیخواد...
یعنی انقدر با این انتخاب کردنت گند زدی که که تا آخر عمرت باید هی دلتو تنبیه کنی و هی روتو از عقلت برگردونی که جوابشو ندی...
شرمنده خودت میشی که چرا وارد همچین رابطه ای شدی...
دیگه هیچوقت نمیشه رو اون دل حساب کنی...

مشاهده همه ی 1 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

یه وقتایی تنها چـیزی که از خدا میخوای اینه که

یه وقتایی تنها چـیزی که
از خدا میخوای اینه که
چشماتو ببندی و باز کنی
ببینی همه چی درست شده...

ایمان به خدا،
همه چی رو تغییر میده

مشاهده همه ی 12 نظر