لحظه  بروز رسانی 
یحیی
شادشاد
یحیی
پست شماره 312537581 از یحیی


مشاهده همه ی 2 نظر
یحیی
شادشاد
یحیی
پست شماره 312203490 از یحیی


مشاهده همه ی 3 نظر
دختری از جنس باران ✿مجردها✿
مهربونمهربون
دختری از جنس باران ✿مجردها✿

دختران شهر   به روستا فکر می کنند  دختران

دختران شهر
  به روستا فکر می کنند
 دختران روستا در آرزوی شهر می میرند
  مردان کوچک
  به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند
 مردان بزرگ
  در آرزوی آرامش مردان کوچک  می میرند
  کدام پل
 در کجای جهان
  شکسته است
 که هیچکس به خانه اش نمی رسد!

هـمسفر عشـقـ...
مشاهده همه ی 5 نظر