لحظه  بروز رسانی 
nafas
ناراحتناراحت
nafas

13910910000068_PhotoA.jpg..................................................................

مشاهده همه ی 2 نظر
nafas
ناراحتناراحت
nafas

زمانه ی عجیبی است! برخی مردمان امام گذشته

زمانه ی عجیبی است!

برخی مردمان امام گذشته راعاشقند، نه امام حاضر را!

میدانی چرا؟!

امام ِگذشته را هرگونه بخواهند تفسیرمی کنند،

اما امام ِحاضر را باید فرمان ببرند.

وکوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند ...

مشاهده همه ی 3 نظر
nafas
ناراحتناراحت
nafas

مشاهده همه ی 2 نظر