لحظه  بروز رسانی 
ち工れ丹
بی‌حالبی‌حال
ち工れ丹

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟  

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟

 

ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ گروهت ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻦ ...

 

خوشگلای من

 

ﻣﻦ زرشک پلو با مرغ ﺩﻭﺱ دارم{-15-}

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 6 نظر
ち工れ丹
بی‌حالبی‌حال
ち工れ丹

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟  

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟

 

ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ گروهت ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻦ ...

 

خوشگلای من

 

ﻣﻦ زرشک پلو با مرغ ﺩﻭﺱ دارم{-15-}

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 5 نظر
ち工れ丹
بی‌حالبی‌حال
ち工れ丹

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟  

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟

 

ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ گروهت ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻦ ...

 

خوشگلای من

 

ﻣﻦ زرشک پلو با مرغ ﺩﻭﺱ دارم{-15-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ち工れ丹
بی‌حالبی‌حال
ち工れ丹

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟  

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟

 

ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ گروهت ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻦ ...

 

خوشگلای من

 

ﻣﻦ زرشک پلو با مرغ ﺩﻭﺱ دارم{-15-}

مشاهده همه ی 9 نظر
ち工れ丹
بی‌حالبی‌حال
ち工れ丹

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟  

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟

 

ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ گروهت ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻦ ...

 

خوشگلای من

 

ﻣﻦ زرشک پلو با مرغ ﺩﻭﺱ دارم{-15-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ち工れ丹
بی‌حالبی‌حال
ち工れ丹

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟  

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟

 

ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ گروهت ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻦ ...

 

خوشگلای من

 

ﻣﻦ زرشک پلو با مرغ ﺩﻭﺱ دارم{-15-}

عطر سوسن
مشاهده همه ی 3 نظر
ち工れ丹
بی‌حالبی‌حال
ち工れ丹

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟  

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : مامان ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ؟

 

ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ گروهت ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻦ ...

 

خوشگلای من

 

ﻣﻦ زرشک پلو با مرغ ﺩﻭﺱ دارم{-15-}

مشاهده همه ی 20 نظر
ち工れ丹
بی‌حالبی‌حال
ち工れ丹

بابامو بیدار کردم گفتم :   انصافاً چرا واسه

بابامو بیدار کردم گفتم :

 

انصافاً چرا واسه خروپفت نمیری دکتر ؟

 

رفت سند خونه رو آورد ، گفت : اینجا چی نوشته ؟

 

گفتم : اسم شما ...

 

گفت : پس تو خونه ی من گوه نخور{-15-}

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 5 نظر
ち工れ丹
بی‌حالبی‌حال
ち工れ丹

بابامو بیدار کردم گفتم :   انصافاً چرا واسه

بابامو بیدار کردم گفتم :

 

انصافاً چرا واسه خروپفت نمیری دکتر ؟

 

رفت سند خونه رو آورد ، گفت : اینجا چی نوشته ؟

 

گفتم : اسم شما ...

 

گفت : پس تو خونه ی من گوه نخور{-15-}

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 2 نظر
ち工れ丹
بی‌حالبی‌حال
ち工れ丹

بابامو بیدار کردم گفتم :   انصافاً چرا واسه

بابامو بیدار کردم گفتم :

 

انصافاً چرا واسه خروپفت نمیری دکتر ؟

 

رفت سند خونه رو آورد ، گفت : اینجا چی نوشته ؟

 

گفتم : اسم شما ...

 

گفت : پس تو خونه ی من گوه نخور{-15-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید