لحظه  بروز رسانی 
صمدی
صمدی
پست شماره 321406340 از صمدی

.

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 2 نظر
صمدی
صمدی
پست شماره 321386518 از صمدی

.

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 2 نظر
صمدی
صمدی

یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و

یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 1 نظر