لحظه  بروز رسانی 
ُُسینا ℐ
ناراحتناراحت
ُُسینا ℐ

یکی از بهترین چیزها در زندگی یافتن کسی است که تمام

یکی از بهترین چیزها در زندگی یافتن کسی است که تمام اشتباهات و نقاط ضعف های شما را می داند و هنوز هم شما را دوست دارد…

مشاهده همه ی 6 نظر
ُُسینا ℐ
ناراحتناراحت
ُُسینا ℐ

[̲̅ن̲̅][̲̅ه̲̅] [̲̅ک̲̅][̲̅س̲̅][̲̅ی̲̅] [̲̅م̲̅][̲̅ن̲̅][̲̅ت̲̅][̲̅ظ̲̅][̲̅ر̲̅] [̲̅ا̲̅][̲̅س̲̅][̲̅

[̲̅ن̲̅][̲̅ه̲̅] [̲̅ک̲̅][̲̅س̲̅][̲̅ی̲̅] [̲̅م̲̅][̲̅ن̲̅][̲̅ت̲̅][̲̅ظ̲̅][̲̅ر̲̅] [̲̅ا̲̅][̲̅س̲̅][̲̅ت̲̅] [̲̅.̲̅] [̲̅.̲̅] [̲̅.̲̅][̲̅
̲̅][̲̅ن̲̅][̲̅ه̲̅] [̲̅ک̲̅][̲̅س̲̅][̲̅ی̲̅] [̲̅چ̲̅][̲̅ش̲̅][̲̅م̲̅] [̲̅ب̲̅][̲̅ه̲̅] [̲̅ر̲̅][̲̅ا̲̅][̲̅ه̲̅] [̲̅.̲̅] [̲̅.̲̅] [̲̅.̲̅][̲̅
̲̅][̲̅ن̲̅][̲̅ه̲̅] [̲̅خ̲̅][̲̅ی̲̅][̲̅ا̲̅][̲̅ل̲̅] [̲̅گ̲̅][̲̅ذ̲̅][̲̅ر̲̅] [̲̅ا̲̅][̲̅ز̲̅] [̲̅ک̲̅][̲̅و̲̅][̲̅چ̲̅][̲̅ه̲̅] [̲̅ی̲̅] [̲̅م̲̅][̲̅ا̲̅] [̲̅د̲̅][̲̅ا̲̅][̲̅ر̲̅][̲̅د̲̅] [̲̅م̲̅][̲̅ا̲̅][̲̅ه̲̅][̲̅
̲̅][̲̅و̲̅][̲̅ق̲̅][̲̅ت̲̅][̲̅ی̲̅] [̲̅ا̲̅][̲̅ز̲̅] [̲̅ع̲̅][̲̅ش̲̅][̲̅ق̲̅] [̲̅ن̲̅][̲̅ص̲̅][̲̅ی̲̅][̲̅ب̲̅][̲̅ی̲̅] [̲̅ن̲̅][̲̅ب̲̅][̲̅ر̲̅][̲̅ی̲̅] [̲̅غ̲̅][̲̅ی̲̅][̲̅ر̲̅] [̲̅ا̲̅][̲̅ز̲̅] [̲̅آ̲̅][̲̅ه̲̅]

مشاهده همه ی 2 نظر
ُُسینا ℐ
ناراحتناراحت
ُُسینا ℐ

͙ﻣ͙͙ﯿ͙͙ﮕ͙͙ﻮ͙͙ﯾ͙͙ﻨ͙͙ﺪ͙͙ ͙͙V͙͙a͙͙l͙͙e͙͙n͙͙t͙͙i͙͙n͙͙e͙͙ ͙͙ﺭ͙͙ﻭ͙͙ﺯ͙͙ ͙͙ﻋ͙͙ﺸ͙͙ﻖ͙͙ ͙͙ﺍ͙͙ﺳ͙͙ﺖ͙͙ ͙

͙ﻣ͙͙ﯿ͙͙ﮕ͙͙ﻮ͙͙ﯾ͙͙ﻨ͙͙ﺪ͙͙ ͙͙V͙͙a͙͙l͙͙e͙͙n͙͙t͙͙i͙͙n͙͙e͙͙ ͙͙ﺭ͙͙ﻭ͙͙ﺯ͙͙ ͙͙ﻋ͙͙ﺸ͙͙ﻖ͙͙ ͙͙ﺍ͙͙ﺳ͙͙ﺖ͙͙ ͙͙!͙͙
͙͙ﻣ͙͙ﻦ͙͙ ͙͙ﻧ͙͙ﻪ͙͙ ͙͙ﻋ͙͙ﺸ͙͙ﻘ͙͙ﯽ͙͙ ͙͙ﻣ͙͙ﯿ͙͙ﺒ͙͙ﯿ͙͙ﻨ͙͙ﻢ͙͙ ͙͙ﻭ͙͙
͙͙ﻧ͙͙ﻪ͙͙ ͙͙ﺍ͙͙ﺣ͙͙ﺴ͙͙ﺎ͙͙ﺳ͙͙ﯽ͙͙
͙͙ﯾ͙͙ﮏ͙͙ ͙͙ﻣ͙͙ﺸ͙͙ﺖ͙͙ ͙͙ﻧ͙͙ﻘ͙͙ﺎ͙͙ﺏ͙͙
͙͙ﺭ͙͙ﻭ͙͙ﺯ͙͙ ͙͙ﺗ͙͙ﺌ͙͙ﺎ͙͙ﺗ͙͙ﺮ͙͙ ͙͙پ͙͙ی͙͙ش͙͙ا͙͙پ͙͙ی͙͙ش͙͙ ͙͙ﻣ͙͙ﺒ͙͙ﺎ͙͙ﺭ͙͙ﮎ͙͙ ͙͙.͙͙ ͙͙.͙͙ ͙.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ُُسینا ℐ
ناراحتناراحت
ُُسینا ℐ

̿پ̿̿د̿̿ر̿̿ش̿̿ ̿̿ب̿̿ه̿̿ش̿̿ ̿̿گ̿̿ف̿̿ت̿̿ ̿̿ا̿̿ی̿̿ن̿̿ ̿̿۱̿̿۰̿̿۰̿̿۰̿̿ت̿̿ا̿̿ ̿̿چ̿̿س̿̿ب̿̿ ̿̿ز̿̿خ̿

̿پ̿̿د̿̿ر̿̿ش̿̿ ̿̿ب̿̿ه̿̿ش̿̿ ̿̿گ̿̿ف̿̿ت̿̿ ̿̿ا̿̿ی̿̿ن̿̿ ̿̿۱̿̿۰̿̿۰̿̿۰̿̿ت̿̿ا̿̿ ̿̿چ̿̿س̿̿ب̿̿ ̿̿ز̿̿خ̿̿م̿̿ ̿̿ر̿̿و̿̿ ̿̿ب̿̿ف̿̿ر̿̿و̿̿ش̿̿ ̿̿ت̿̿ا̿̿ ̿̿ب̿̿ر̿̿ا̿̿ت̿̿ ̿̿ک̿̿ف̿̿ش̿̿ ̿̿ب̿̿خ̿̿ر̿̿م̿̿ ̿̿…̿̿
̿̿ب̿̿چ̿̿ه̿̿ ̿̿ن̿̿ش̿̿س̿̿ت̿̿ ̿̿ب̿̿ا̿̿ ̿̿خ̿̿و̿̿د̿̿ش̿̿ ̿̿ف̿̿ک̿̿ر̿̿ ̿̿ک̿̿ر̿̿د̿̿ ̿̿ی̿̿ع̿̿ن̿̿ی̿̿ ̿̿ب̿̿ا̿̿ی̿̿د̿̿ ̿̿آ̿̿ر̿̿ز̿̿و̿̿ ̿̿ک̿̿ن̿̿م̿̿ ̿̿۱̿̿۰̿̿۰̿̿۰̿̿ن̿̿ف̿̿ر̿̿ ̿̿ی̿̿ه̿̿ ̿̿ج̿̿ا̿̿ش̿̿و̿̿ن̿̿ ̿̿ز̿̿خ̿̿م̿̿ ̿̿ب̿̿ش̿̿ه̿̿ ̿̿ت̿̿ا̿̿ ̿̿م̿̿ن̿̿ ̿̿ک̿̿ف̿̿ش̿̿ ̿̿ب̿̿خ̿̿ر̿̿م̿̿ ̿̿؟̿̿ ̿̿و̿̿ل̿̿ش̿̿ ̿̿ک̿̿ن̿̿ ̿̿،̿̿ ̿̿ه̿̿م̿̿ی̿̿ن̿̿ ̿̿خ̿̿و̿̿ب̿̿ه̿̿ ̿…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ُُسینا ℐ
ناراحتناراحت
ُُسینا ℐ

̲̅ب̲̅ع̲̅ض̲̅ی̲̅ ̲̅و̲̅ق̲̅ت̲̅ا̲̅ ̲̅د̲̅ر̲̅و̲̅غ̲̅ ̲̅خ̲̅و̲̅ب̲̅ه̲̅ ̲̅!̲̲̅̅ب̲̅ه̲̅ ̲̅م̲̅ا̲̅د̲̅ر̲̅ ̲

̲̅ب̲̅ع̲̅ض̲̅ی̲̅ ̲̅و̲̅ق̲̅ت̲̅ا̲̅ ̲̅د̲̅ر̲̅و̲̅غ̲̅ ̲̅خ̲̅و̲̅ب̲̅ه̲̅ ̲̅!̲̅
̲̅ب̲̅ه̲̅ ̲̅م̲̅ا̲̅د̲̅ر̲̅ ̲̅ک̲̅م̲̅ ̲̅ط̲̅ا̲̅ق̲̅ت̲̅ ̲̅ب̲̅ا̲̅ی̲̅د̲̅ ̲̅د̲̅ر̲̅و̲̅غ̲̅ ̲̅گ̲̅ف̲̅ت̲̅ ̲̅:̲̅
̲̅ب̲̅ا̲̅ی̲̅د̲̅ ̲̅ب̲̅ه̲̅ش̲̅ ̲̅ب̲̅گ̲̅ی̲̅ ̲̅ح̲̅ا̲̅ل̲̅م̲̅ ̲̅خ̲̅و̲̅ب̲̅ه̲̅
̲̅غ̲̅ذ̲̅ا̲̅ ̲̅خ̲̅و̲̅ب̲̅ه̲̅
̲̅ه̲̅و̲̅ا̲̅ ̲̅خ̲̅و̲̅ب̲̅ه̲̅
̲̅د̲̅ل̲̅م̲̅و̲̅ن̲̅ ̲̅خ̲̅و̲̅ش̲̅ه̲̅
̲̅و̲̅ق̲̅ت̲̅ی̲̅ ̲̅م̲̅ا̲̅د̲̅ر̲̅ ̲̅خ̲̅و̲̅ب̲̅ ̲̅ب̲̅ا̲̅ش̲̅ه̲̅ ̲̅ی̲̅ع̲̅ن̲̅ی̲̅ ̲̅ه̲̅م̲̅ه̲̅ ̲̅چ̲̅ی̲̅ز̲̅ ̲̅خ̲̅و̲̅ب̲̅ه̲̅ ̲̅…

مشاهده همه ی 1 نظر
ُُسینا ℐ
ناراحتناراحت
ُُسینا ℐ

هم قد گلوله توپ بود …گفتم : چه جوری اومدی

63173874385421203014.jpg

هم قد گلوله توپ بود …
گفتم : چه جوری اومدی اینجا ؟
گفت : با التماس !
گفتم : چه جوری گلوله رو بلند میکنی میاری ؟
گفت : با التماس !
به شوخی گفتم : میدونی آدم چه جوری شهید میشه ؟
لبخندی زد و گفت : با التماس !
تکه های بدنش رو که جمع میکردم فهمیدم چقدر التماس کرده …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ُُسینا ℐ
ناراحتناراحت
ُُسینا ℐ

اگر “او” برای “تو” ساخته شده! “من” برای “تو” ویران شده‌ام

اگر “او” برای “تو” ساخته شده! “من” برای “تو” ویران شده‌ام … !!!
____________________________                          ____________________________
چطور می توان به تاول های پا گفت :
که تمام مسیر طی شده ،
اشتباه بوده . . .!
____________________________                          ____________________________
به من گفت همه رو ول کن … باید دور همه رو خط بکشی
ولی خودش جلوی آینه دور چشمشو خط کشید و رفت سر قرار..
____________________________                          ____________________________

مشاهده همه ی 3 نظر
ُُسینا ℐ
ناراحتناراحت
ُُسینا ℐ

دلتنگم …امروز هوا هوای تو بود …•

دلتنگم …

امروز هوا هوای تو بود …

مشاهده همه ی 5 نظر
ُُسینا ℐ
ناراحتناراحت
ُُسینا ℐ

آسـمان که نشد ، چرا درخـت نباشموقتی تـو در مـن این

آسـمان که نشد ، چرا درخـت نباشم

وقتی تـو در مـن این هـمه پـرنده ای!

ذهنم ، پر از لانه هایست که برای تو ساخته ام

مشاهده همه ی 2 نظر