بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
sanaz
شیطونشیطون
sanaz

yE JoRAyI kHaSaM,mN aSaN aZ QaZa OnQaDaR aJiBo QaRiBaM mIgAn Az FaZa OmAdAm...HIcH raBtI b In 2nYa NdRm,,aDaM sHuDe In 2nYa BaRa Mn..!heeeeeeeeeeeeeh

مشاهده همه ی 5 نظر
sanaz
شیطونشیطون
sanaz

چــــــــ شــــــــــــــــاخــ باشــــــــــِیـــ چـ دافـــــــــــ چــ لـــــــــــاتــــ بـاشــــــیـ چــ پـــــافــــــــ ایــنـــــــو تـــــو کلـــــتــ فــــــرو کن »×ایـــــــــکـــــــــــبیـــــــــــر׫ بــ مــــــــنــ و رفیـــــــقامـ کــ مـــــــیرسیـــ عیــــــــــنــ ادمــ ســـلامــ بعــــــــــد»×ســـــــــیکتیـــــــــــــــر«×

مشاهده همه ی 7 نظر
sanaz
شیطونشیطون
sanaz
هعنمهعمخه.png

میــــــگنـــ چرا همش انلاینیــ....میــــــــگنـــ چرا گوشه گیریـــ....                                        میــــــــگنـــ چراحرفـ نمیزنی...میـــــگنــ چراتنهامیشینیــــــ تواتاقــــ...                                میـــــــــــگنـــــ چرا همشـــ ســــرتـــــ تــــوگــوشـیتهـــــــ...                                             .                                                                                                                           .                                                                                                                           .                                                                                                                           .                                                                                                                          انـــلاینـــــم چـون ازدنیایـ واقعیـ دستـ کــــشیدمـ اومدمـ سـمتـ مجازیشــــ...                        گــــوشهـ گـــــیرمـ چونـ شـــما خواســـــــتید...                                                             حرفـ نمــــــیزنم چـونـ هــــــــروقتـ حرفیـ زدمـ کوچــــــــیکـ و تحقـــــــیر شدمـ...                   تنهــــــــــا میشــــــــینم تواتـــاق چونـ تـوجمعــــتونـ پـــــــــر از ســــرزنشهـ...                      ســرم تـوگوشــیمهـ چـونـ میــــخامـ بــادیـدنـ چـندتاعکسـ ومطلبـ یادمـ برهـ دردمـ چیهـ...

مشاهده همه ی 6 نظر
sanaz
شیطونشیطون
sanaz
7ع78هعت.jpg

  • سیگــــــــــــــــار...                                                                                            س:سکــــــوتی سرشار از ناگفته ها...                                                                  ی:یکه وتنها...                                                                                               گ:گذشته ای کـ گذشته..اما مــن نتوانستم از ان بگذرم...                                      آ:آرامــشی کـ ارام ارام جانم رامیـــــــ گیــــــرد...                                                  ر:روحی کـ زخــم خوردو مرد...                                                                          ایــــــنـ پنج واژهـ تمــــــــــام مــــنـ استـــ کـــــــ ذره ذره دود میشــــــــــــــــود

مشاهده همه ی 1 نظر
sanaz
شیطونشیطون
sanaz

  • بـزنــــــ سلامتـــــــــی روزیــــ کـ خلاصه شم تو دوتا کلمهـ جوون/ناکام بــزنــــــــ سلامتــــــــتی روزیـــــ کـ خلاصهـ شمـ تو سهـ کلمهــ قطعهـ/ردیـفــ/شـــمارهــــ بـــزن سلامتــــی روزیـ کت خلاصهـ شم تو پنج کلمهـ پشتـــ<ســـر<مــــــرده<حرفـــ<نزنیــد بـــــــزن سلامتــــــــی روزیـــ کــ رو اسممــ قسمــ بخورنـــ <بـــگنـ ارواح خاکـــــ سانـاز> بـــــزن سلامتـــــــی روزیــ کـ دیگــــ نیـــــــــستـــــــــمــ

مشاهده همه ی 8 نظر