لحظه  بروز رسانی 
سوگل
قبراققبراق
سوگل

اگه کسی رو دوست داشته باشی نمی تونی تو چشماش زل

اگه کسی رو دوست داشته باشی نمی تونی تو چشماش زل بزنی ...!!
نمی تونی دوریش رو تحمل بکنی ....!!
نمی تونی بهش بگی چقدر دوستش داری ...!!
نمی تونی بهش بگی چقدر بهش نیاز داری ...!!
برای همین عاشقا دیوونه میشن......

67bc_1451598545927687_jpg.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
سوگل
قبراققبراق
سوگل

او هـــــم آدم اســـــت اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت

او هـــــم آدم اســـــت

اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت

غـــــصـــــه نـــــخور

اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن

یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند

یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد

یک روز شکــــستن را درک مــــیکند

آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه

آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده . .

 fefm_smoking-16.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
سوگل
قبراققبراق
سوگل

hb6mtjyvuwo2sui50k21.jpg

مشاهده همه ی 20 نظر
SaRa
خنگخنگ
SaRa

خیلی غمگینه.ﭘﺴﺮ : ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺁﺷﻨﺎﺷﯿﻢ؟ ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻧﺸﻮ

خیلی غمگینه....ﭘﺴﺮ : ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺁﺷﻨﺎﺷﯿﻢ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻧﺸﻮ ..
ﭘﺴﺮ : ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺭﺩﻡ ﻧﮑﻦ، ﻋﺸﻘﻢ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ، ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﺘﻮ
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻡ، ﻓﻘﻂ ﻧﺰﺍﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯿﮕﻢ ﻣﻦ ﺍﻫﻠﺶ ﻧﯿﺴﺘﻢ،ﺑﻤﻦ ﭼﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﻓﺘﻪ،ﺑﺮﻭ ﭘﯽ ﮐﺎﺭﺕ ...
ﭘﺴﺮ : ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ، ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﺯﺕ، ﭘﺴﺮ ﺑﺪﯼ ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﺩﻭﻣﺎﻫﻪ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ، ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﺩﺧﺘﺮ : ﻓﻘﻂ ﯼ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﺎ، ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺭ ﺣﺪ ﮐﻤﺶ، ﺳﯿﻮ ﮐﺮﺩﻡ
ﺷﻤﺎﺭﺗﻮ ...
ﭘﺴﺮ : ﻭﺍﺍﺍﯼ، ﻣﺮﺳﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﭘﺸﯿﻤﻮﻧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ
ﺍﺯ ﺯﺑﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮ : ﺭﻭﺯﻫﺎﮐﻨﺎﺭﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺤﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﮕﺬﺭﻭﻧﺪﯾﻢ .
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﺯﻣﻨﻢ ﺷﺎﺩﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪﺍ
ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻘﺪﺭﯼ ﮎ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﺰﺩ، ﺗﻮ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺑﻮﺩﻡ
ﻫﻤﺶ. ﺳﺮﮐﺎﺭﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ، ﻗﺮﺍﺭﺍﻣﻮﻥ ﭘﺮﻧﮓ ﺷﺪ،
ﻟﻔﻈﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮎ ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻘﺶ
ﺑﺸﻢ ...ﺩﻭﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ !
ﻋﺸﻘﺶ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ !
ﻋﺸﻘﻤﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﯿﺶ ﻋﺸﻘﺶ !
ﺍﻻﻥ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯﯼ ﮎ ﻋﺸﻘﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺩﻭﺱ ﺷﻢ .
ﺣﻼﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﻟﯽ ﮎ ﺑﺮﺩﯼ ... ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮎ ﺩﺯﺩﯾﺪﯼ ... ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﮎ
ﭘﮋﻣﺮﺩﯼ ... ﺻﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯽ ... ﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﮑﯽ ﮎ
ﺧﻮﺭﺩﯼ ... ﺣﺘﯽ ﻧﻤﮑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﯽ ...
الـــــــــــــــکی دلخوشش نکن

             الـــــــــــــکی بش نگو رسیدی زنگ بزن

 الـــــــــــــــکی  اسمشو صدا نکن که طرف بگه
جونم!!

      الـــــــــــــــکی هی نگو عشق من، زندگی من

الـــــــــــــــکی دروغ نگو لامصبنگو خانومم
و......
           اون داره حرفاتو باور میکنه

لعنتی وقتی میری داغون میشه،میفهمی؟؟؟

بعضـــــے آدمـــــا هستـــــن ک مـارو ■■پشیمـــــون■■
میکننـــــن
ڪ چـــــرا بهشـــــون  بـــــدے  نکـــــردیم..✘

مشاهده همه ی 68 نظر
abbasz
abbasz

✗وقـتـﮯ رفـتـﮯ یـاבمـــ بیــاور פֿـاطـراﭠـﭟ را بـבهـمـــ بـبـرﮯ (!) פֿـوבﭞ ڪـﮧ

وقـتـﮯ رفـتـﮯ یـاבمـــ بیــاور

פֿـاطـراﭠـﭟ را بـבهـمـــ بـبـرﮯ (!)

פֿـوבﭞ ڪـﮧ نـبـاشـﮯ بـﮧ چـﮧ ڪارمـــ مـﮯ آیـنـב (؟)

فـقـط ذره ذره نـآبـوבیـمـــ را ضـمـانـﭟ مـﮯ ڪننـב . . . (!)

مشاهده همه ی 1 نظر
سوگل
قبراققبراق
سوگل

تـ ـو بـہ مـَ ـن هیـچ בیـ ـنـے نـَבآرے


تـ ـو بـہ مـَ ـن هیـچ בیـ ـنـے نـَבآرے ... هیچـ ـے ..

اَگـہ عـ ـآشـِقـِت شـُבَم ... خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

اَگـہ هـَمــہ בُنیـآمـ ـو بـآ تـ ـو سـآخـ ـتَـم ...

خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

اَگـہ بـَعـב اَز رَفـ ـتـَنـِت هـَمیـ ـن خیآلـِتـ ـَم بآ בُنیـآ عـَوَض نمـیكـُنـَ ـم ...

خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

وَلـے تـ ـو مـَבیـ ـونـے بـہ هـَمـہ كـَسآیـے كـہ بـَعـב از تـ ـو ...

اَز تـَہ دِل بـِهـِ ـم گـُفـ ـتـَن : בوسـ ـتـِت בآرَم ...

وَ مـَ ـن پـ ـوزخـَنـב زَבَم و رَב شـُבَم ...

چـ ـون בیگـہ ایـ ـن حـَ ـرف و بآوَر نمـے كـُنـَ ـم ...

dymjetav5v9bewod55hr.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
سوگل
قبراققبراق
سوگل

دیگه دلم نمی خواد کسی حرفامو بشنوه.دیگه دلم نمی خواد کسی

دیگه دلم نمی خواد کسی حرفامو بشنوه...

دیگه دلم نمی خواد کسی اشکامو ببینه...

دیگه دلم نمی خواد بخندم...

دیگه دلم نمی خواد کسی بهم توجه کنه...

دیگه دلم نمی خواد تو اوج بدبختی یکی یارم بشه...

دیگه دلم نمی خواد احساس کنم کسی تو دنیا دوستم داره...

دیگه دلم نمی خواد به امید دیدن کسی از خواب بلند شم...

دیگه دلم نمی خواد به رویا دلخوش باشم....

دیگه دلم نمی خواد ادامه بدم.......

میدونی یعنی چی؟؟؟


 یعنی رسیدم آخر خط....


حالا میفهمم نقطه ی پایان کجاست...

cohba6xssbt5qqqznwiw.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
سوگل
قبراققبراق
سوگل

اینقدر دوست دارم یه کسی رو داشته باشم که وقتی

اینقدر دوست دارم یه کسی رو داشته باشم که
وقتی ناراحتم کنارم باشه
وقتی گریه می کنم در اغوشم بگیره
وقتی از زندگی نا امیدم بهم امیدواری بده
وقتی میبینه کنار یه پسریم میاد کنارم که کنار اون نیاشم و غیرتی بشه
خییییییییییلی دوست دارم
کاش می شد نه?


egewew.jpg

مشاهده همه ی 39 نظر
سوگل
قبراققبراق
سوگل

کــــــــاش غَــمُ و غُصِــــه هَــــــــم قِیــــــمَتے داشـــــتــ.! مَجـــانے اَسـت

کــــــــاش غَــمُ و غُصِــــه هَــــــــم قِیــــــمَتے داشـــــتــ...!
مَجـــانے اَسـت لَعنَــــتے!
هَمِه مے خُــــــــورَند....!

مشاهده همه ی 5 نظر