لحظه  بروز رسانی 
عسل
مهربونمهربون
عسل

چشم تو باده ترین جام حلالیست که هست

چشم تو باده ترین جام حلالیست که هست

چشم تو باده ترین جام حلالیست که هست

درمقامی که همان حال محالیست که هست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید