لحظه  بروز رسانی 
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

بارها مـيـوہ ي مـمـنـوعـہ تـعارف شـد و مـنـــ…

بارها مـيـوہ ي مـمـنـوعـہ تـعارف شـد و مـنـــ…

بارها مـيـوہ ي مـمـنـوعـہ تـعارف شـد

و مـنـــ…

ياد

چـشـمان "تـو " و سـيـب لـبـت افـتادمـــ…

مـطـمئـن باشـــ…

تـو "حـوايـے و مـن آدم " تـو


مـن از آن روز کـہ در بـنـد تـوام آزادمـــ…

..

مشاهده همه ی 2 نظر
محمد (سنا)
محمد (سنا)

به قصد قربت که بخوانیانقدر قریب میشوی که دیگر غریببه قصد قربت که بخوانی
انقدر قریب میشوی
که دیگر غریب نباشی
چه در زمین و چه در آسمان
.. (سنا )..

chera-mohr.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

عـشـق را بـے مـعـرفـت مـعـنا نـکـنـــ…زر نـداري مـشـت خـود راbdsaku15.gif

Image result for عقل و عشق

....
عـشـق را بـے مـعـرفـت مـعـنا نـکـنـــ…
زر نـداري مـشـت خـود را وا مـکـنـــ…

گـر نـداري دانـش تـرکـيـب رنـگـــ…
بـيـن گـلـها زشـت يا زيـبا مـکـنـــ…

خـوب ديـدن شـرط انـسان بـودن اسـتـــ…
عـيـب را در ايـن و آن پـيـدا مـکـنـــ…

دل شـود روشـن زشـمـع اعـتـرافـــ…
با کـس ار بـد کـردہ اي حاشا مـکـنـــ…

اي کـہ از لـرزيـدن دل آگـهـيـــ…
هـيـچ کـس را هـيـچ جا رسـوا مـکـنـــ…

زر بـہ دسـت طـفـل دادن ابـلـهـيـسـتـــ…
اشـک را نـذر غـم دنـيا مـکـنـــ…

پـيـرو خـورشـيـد يا آيـيـنـہ باشـــ…
هـر چـہ عـريان ديـدہ اي افـشا مـکـنـــ…


bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 16 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

چـقـدر آبـرويـــ… دلـمـــ… را خـريـدہ انـد ايـن سـہ نـقـطـہ ها

bdsaku15.gif


¿dónde está el amor fondo de pantalla

چـقـدر آبـرويـــ…

دلـمـــ…

را خـريـدہ انـد

ايـن سـہ نـقـطـہ ها..

...bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 15 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

حـكايـت رفاقـت مـن با تـو حـكايـت "قـهـوه" ايـسـت كـہ امـروز با

bdsaku15.gif

Café, Copa, corazón, grano, espuma, bebidas fondo de pantalla


حـكايـت رفاقـت مـن با تـو 
حـكايـت "قـهـوه" ايـسـت كـہ امـروز با ياد تـو تـلـخ تـلـخ نـوشـيـدم ... 
كـہ با هـر جـرعـہ بـسـيار انـديـشـيـدم ...
 كـہ ايـن طـعـم را دوسـت دارم يا نـه؟ 
و آنـقـدر گـيـر كـردم بـيـن دوسـت داشـتـن و نـداشـتـن ... 
كـہ انـتـظار تـمام شـدنـش را نـداشـتـم ... 
تـمام كـہ شـد فـهـمـيـدم .. باز هـم قـهـوہ مـے خـواهم ... 
حـتـے تـلـخ تـلـخ ! "


bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 7 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

خاتـونــ… باران كـہ بـنـد آمـد از خانـہ بـيـرون بـيا تـصـويـرت


bdsaku15.gif

th?&id=OIP.M0972ad0a310610f58edb46b0e903خاتـونــ…

باران كـہ بـنـد آمـد

از خانـہ بـيـرون بـيا

تـصـويـرت در چال آبـهاي كـوچـك خـيابانــ…

انـعـكاس تاج مـحـل را

در حـوض مـرمـرش كـمـرنـگ خـواهـد كـرد

…بـہ هـمـيـن سادگـيــ…

bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 17 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

آدم‌هاوقـتـے مـے آيـنـدمـوسـيـقـے شان را هـم با خـودشان مـے آورنـدولـے

bdsaku15.gif


gh1


آدم‌ها
وقـتـے مـے آيـنـد
مـوسـيـقـے شان را هـم با خـودشان مـے آورنـد
ولـے وقـتـے مـے رونـد
با خـود نـمـے بـرنـد‌‌

آدم‌ها
مـے آيـنـد
و مـے رونـد
ولـے در دلـتـنـگـے هايـمان‌‌
شـعـرهايـمان‌‌
روياهاي خـيـس شـبانـه‌‌مان... مـے مانـنـد‌‌‌

جا نـگـذاريـد
هـر چـہ را كـہ روزي مـے آوريـد را
با خـودتان بـبـريـد‌
وقـتـے كـہ مـے رويـد
ديـگـر
بـہ خـواب و خاطـره‌‌‌ي آدم بـرنـگـرديـد

"هـرتا مـولـر"


bdsaku15.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

طـلـوع كـنــ…ماہ مـنــ…تا تـمام شـودغـربـتــ…ايـن شـهـر نـبـيــ…مـيـلاد پـيامـبـر مـهـربان

طـلـوع كـنــ…ماہ مـنــ…تا تـمام شـودغـربـتــ…ايـن شـهـر نـبـيــ…مـيـلاد پـيامـبـر مـهـربانـے و عالـم آل طـہ بـر دوسـتـان پر مهر مـباركـــ…

مشاهده همه ی 66 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

خـدايابـہ آسـمانـت بـگـو : تا مـيـتـوانـد بـرفـهايـش را بـہ زمـيـن

bdsaku15.gif

1451132410491563_large.jpg


خـدايا
بـہ آسـمانـت بـگـو : تا مـيـتـوانـد بـرفـهايـش را بـہ زمـيـن هـديـہ دهـد

آنـقـدر کـہ بـشـود آدم ساخـتـــ…

فـقـط آدم!

حـتـے بـرفـے و سـرد !.

آدمـهايـے کـہ تـو ساخـتـے عـهـد شـکـنـنـد !.

اما آدمـهـاے بـرفـے عـمـرشان بـہ شـکـسـتـن عـهـد و پـيـمان نـمـيـرسـد !


bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 18 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

تـو آن بـلاي قـشـنـگـيـــ… کـهـــ… آمـدي بـہ سـرمـــ…

bdsaku15.gif

تـو آن بـلاي قـشـنـگـيـــ…

کـهـــ…

آمـدي بـہ سـرمـــ…


normal_1448486775avazak%20(95).jpg

bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 14 نظر