لحظه  بروز رسانی 
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

دعایــت میکنم عاشــق شــوی روزی بفهمی

دعایــت میکنم عاشــق شــوی روزی بفهمی

.....
دعایــت میکنم عاشــق شــوی روزی

بفهمی زندگی بی عشق نازیباست

دعایت میکنم با این نگاه خسته ، گاهی مهربان باشی

به لبخندی تبسم را به لب های عزیزی هدیه فرمایی

بیابی کهکشانی را درون آسمان تیره شب ها

بخوانی نغمه ای با مهر

دعایت میکنم ، در آسمان سینه ات

خورشید مهری رخ بتاباند

دعایت میکنم ، روزی زلال قطره اشکی

بیاید راه چشمت را

سلامی از لبان بسته ات ، جاری شود با مهر

دعایت میکنم ، یک شب تو راه خانه خود گم کنی

با دل بکوبی کوبه مهمانسرای خالق خود را

دعایت میکنم ، روزی بفهمی با خدا

تنها به قدر یک رگ گردن ، و حتی کمتر از آن فاصله داری

و هنگامی که ابری ، آسمان را با زمین پیوند خواهد داد

مپوشانی تنت را از نوازش های بارانی

دعایت میکنم ، روزی بفهمی

گرچه دوری از خدا ، اما خدایت با تو نزدیک است

دعایت میکنم روزی دلت بی کینه باشد ، بی حسد

با عشق ، بدانی جای او در سینه های پاک ما پیداست

شبانگاهی ، تو هم با عشق با نجوا

بخوانی خالق خود را

اذان صبحگاهی ، سینه ات را پر کند از نور

ببوسی سجده گاه خالق خود را

دعایت میکنم ، روزی خودت را گم کنی

پیدا شوی در او

دو دست خالیت را پرکنی از حاجت و

با او بگویی

بی تو این معنای بودن ، سخت بی معناست

دعایت میکنم ، روزی
نسیمی خوشه اندیشه ات را

گرد و خاک غم بروباند

کلام گرم محبوبی

تو را عاشق کند بر نور

دعایت میکنم ، وقتی به دریا می رسی

با موج های آبی دریا به رقص آیی

و از جنگل ، تو درس سبزی و رویش بیاموزی

بسان قاصدک ها ، با پیامی نور امیدی بتابانی

لباس مهربانی بر تن عریان مسکینی بپوشانی

به کام پرعطش ، یک جرعه آبی بنوشانی

دعایت میکنم ، روزی بفهمی
در میان هستی بی انتها باید تو می بودی

بیابی جای خود را در میان نقشه دنیا

برایت آرزو دارم

که یک شب ، یک نفر با عشق در گوش تو

اسم رمز بگذشتن ز شب ، دیدار فردا را به یاد آرد

دعایت میکنم ، عاشق شوی روزی

بگیرد آن زبانت

دست و پایت گم شود

رخساره ات گلگون شود

آهسته زیر لب بگویی ، آمدم

به هنگام سلام گرم محبوبت

و هنگامی که می پرسد ز تو ، نام و نشانت را

ندانی کیستی

معشوق عاشق ؟

عاشق معشوق ؟

آری ، بگویی هیچ کس

دعایت میکنم ، روزی بفهمی ای مسافر ، رفتنی هستی

ببندی کوله بارت را

تو را در لحظه های روشن با او

دعایت میکنم ای مهربان همراه

تو هم ای خوب من

گاهی دعایم کن .....کیوان شاهبداغی

مشاهده همه ی 3 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

بارها مـيـوہ ي مـمـنـوعـہ تـعارف شـد و مـنـــ…

بارها مـيـوہ ي مـمـنـوعـہ تـعارف شـد و مـنـــ…

بارها مـيـوہ ي مـمـنـوعـہ تـعارف شـد

و مـنـــ…

ياد

چـشـمان "تـو " و سـيـب لـبـت افـتادمـــ…

مـطـمئـن باشـــ…

تـو "حـوايـے و مـن آدم " تـو


مـن از آن روز کـہ در بـنـد تـوام آزادمـــ…

..

مشاهده همه ی 2 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

عـشـق را بـے مـعـرفـت مـعـنا نـکـنـــ…زر نـداري مـشـت خـود راbdsaku15.gif

Image result for عقل و عشق

....
عـشـق را بـے مـعـرفـت مـعـنا نـکـنـــ…
زر نـداري مـشـت خـود را وا مـکـنـــ…

گـر نـداري دانـش تـرکـيـب رنـگـــ…
بـيـن گـلـها زشـت يا زيـبا مـکـنـــ…

خـوب ديـدن شـرط انـسان بـودن اسـتـــ…
عـيـب را در ايـن و آن پـيـدا مـکـنـــ…

دل شـود روشـن زشـمـع اعـتـرافـــ…
با کـس ار بـد کـردہ اي حاشا مـکـنـــ…

اي کـہ از لـرزيـدن دل آگـهـيـــ…
هـيـچ کـس را هـيـچ جا رسـوا مـکـنـــ…

زر بـہ دسـت طـفـل دادن ابـلـهـيـسـتـــ…
اشـک را نـذر غـم دنـيا مـکـنـــ…

پـيـرو خـورشـيـد يا آيـيـنـہ باشـــ…
هـر چـہ عـريان ديـدہ اي افـشا مـکـنـــ…


bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 16 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

چـقـدر آبـرويـــ… دلـمـــ… را خـريـدہ انـد ايـن سـہ نـقـطـہ ها

bdsaku15.gif


¿dónde está el amor fondo de pantalla

چـقـدر آبـرويـــ…

دلـمـــ…

را خـريـدہ انـد

ايـن سـہ نـقـطـہ ها..

...bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 15 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

حـكايـت رفاقـت مـن با تـو حـكايـت "قـهـوه" ايـسـت كـہ امـروز با

bdsaku15.gif

Café, Copa, corazón, grano, espuma, bebidas fondo de pantalla


حـكايـت رفاقـت مـن با تـو 
حـكايـت "قـهـوه" ايـسـت كـہ امـروز با ياد تـو تـلـخ تـلـخ نـوشـيـدم ... 
كـہ با هـر جـرعـہ بـسـيار انـديـشـيـدم ...
 كـہ ايـن طـعـم را دوسـت دارم يا نـه؟ 
و آنـقـدر گـيـر كـردم بـيـن دوسـت داشـتـن و نـداشـتـن ... 
كـہ انـتـظار تـمام شـدنـش را نـداشـتـم ... 
تـمام كـہ شـد فـهـمـيـدم .. باز هـم قـهـوہ مـے خـواهم ... 
حـتـے تـلـخ تـلـخ ! "


bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 7 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

خاتـونــ… باران كـہ بـنـد آمـد از خانـہ بـيـرون بـيا تـصـويـرت


bdsaku15.gif

th?&id=OIP.M0972ad0a310610f58edb46b0e903خاتـونــ…

باران كـہ بـنـد آمـد

از خانـہ بـيـرون بـيا

تـصـويـرت در چال آبـهاي كـوچـك خـيابانــ…

انـعـكاس تاج مـحـل را

در حـوض مـرمـرش كـمـرنـگ خـواهـد كـرد

…بـہ هـمـيـن سادگـيــ…

bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 17 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

style="text-align:center;">آدم‌هاوقـتـے مـے آيـنـدمـوسـيـقـے شان را هـم با خـودشان مـے آور

style="text-align:center;">آدم‌هاوقـتـے مـے آيـنـدمـوسـيـقـے شان را هـم با خـودشان مـے آورنـدولـے وقـتـے مـے رونـدبا خـود نـمـے بـرنـد‌‌آدم‌هامـے آيـنـدو مـے رونـدولـے در دلـتـنـگـے هايـمان‌‌شـعـرهايـمان‌‌روياهاي خـيـس شـبانـه‌‌مان... مـے مانـنـد‌‌‌جا نـگـذاريـدهـر چـہ را كـہ روزي مـے آوريـد رابا خـودتان بـبـريـد‌وقـتـے كـہ مـے رويـدديـگـربـہ خـواب و خاطـره‌‌‌ي آدم بـرنـگـرديـد"هـرتا مـولـر"

مشاهده همه ی 11 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

طـلـوع كـنــ…ماہ مـنــ…تا تـمام شـودغـربـتــ…ايـن شـهـر نـبـيــ…مـيـلاد پـيامـبـر مـهـربان

طـلـوع كـنــ…ماہ مـنــ…تا تـمام شـودغـربـتــ…ايـن شـهـر نـبـيــ…مـيـلاد پـيامـبـر مـهـربانـے و عالـم آل طـہ بـر دوسـتـان پر مهر مـباركـــ…

مشاهده همه ی 66 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

خـدايابـہ آسـمانـت بـگـو : تا مـيـتـوانـد بـرفـهايـش را بـہ زمـيـن

bdsaku15.gif

1451132410491563_large.jpg


خـدايا
بـہ آسـمانـت بـگـو : تا مـيـتـوانـد بـرفـهايـش را بـہ زمـيـن هـديـہ دهـد

آنـقـدر کـہ بـشـود آدم ساخـتـــ…

فـقـط آدم!

حـتـے بـرفـے و سـرد !.

آدمـهايـے کـہ تـو ساخـتـے عـهـد شـکـنـنـد !.

اما آدمـهـاے بـرفـے عـمـرشان بـہ شـکـسـتـن عـهـد و پـيـمان نـمـيـرسـد !


bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 18 نظر
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i
مهربونمهربون
♥ آيـلـيـــ…♥.. A i L i

تـو آن بـلاي قـشـنـگـيـــ… کـهـــ… آمـدي بـہ سـرمـــ…

bdsaku15.gif

تـو آن بـلاي قـشـنـگـيـــ…

کـهـــ…

آمـدي بـہ سـرمـــ…


normal_1448486775avazak%20(95).jpg

bdsaku15.gif

مشاهده همه ی 14 نظر