لحظه  بروز رسانی 
Ali
آروم و عادیآروم و عادی
Ali

كارهایی هست . كه دیگران هم می توانند انجام دهند

كارهایی هست ...
كه دیگران هم می توانند انجام دهند ،
آن را انجام نده ...

حرفهایی هست ...
كه دیگران هم می توانند بزنند ،
آن را بیان نكن ...

و چیزهایی هست ...
كه دیگران هم می توانند بنویسند ،
آن را ننویس ...

كاری را بكن ...
كه فقط تو می توانی انجامش بدهی ... !

آندره ژید

مشاهده همه ی 1 نظر
Ali
آروم و عادیآروم و عادی
Ali

ﻣﺮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ

ﻣﺮﺩ ﺭا
ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ

ﺯﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ‌ ﻭﻓﺎﯾﺶ بنگر؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ

ﻣﺎﻝ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ بنگر؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ

ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ بنگر؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ

پدر و مادر را
فقط بنگر
هر چه بیشتر بهتر...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
آروم و عادیآروم و عادی
Ali

ﯾﺎﺩﻣــﺎﻥ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺑـﺎ ﺷﮑﺴـﺘﻦ ﭘـﺎﯼ ﺩﯾـﮕﺮﺍﻥ ، ﻣـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ

ﯾﺎﺩﻣــﺎﻥ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺑـﺎ ﺷﮑﺴـﺘﻦ ﭘـﺎﯼ ﺩﯾـﮕﺮﺍﻥ ، ﻣـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ
ﺭﺍﻩ ﻧﺨـﻮﺍﻫﯿﻢ ﺭﻓــﺖ ... !
ﮐﺎﺵ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺎ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ ...
ﮐﺎﺵ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺍﮔﺮﺩﻟﯿﻞ ﺍﺷﮏ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺩﯾﮕﺮﺑﺎ ﺍﻭ
ﻃﺮﻑ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﺧﺪﺍﯼ ﺍﻭ ﻃﺮﻓﯿﻢ ...
ﻭ این *ﺍﻧﺴﺎﻥ* ﺑﻮﺩن است که زیباست ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
آروم و عادیآروم و عادی
Ali

مهــربانم ســاده و افتـاده بود ساده بودودل بہ عشقم داده

1492019169747785.jpg
مهــربانم ســاده و افتـاده بود

ساده بودودل بہ عشقم داده بود

من فقط ماندم ڪہ تا گفتم :برو

زود رفت… آخر چقدر آماده بود!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
آروم و عادیآروم و عادی
Ali

ضامن لبخند من نیستی . امـــــــــــــا

1443040296668721.jpg


ضامن لبخند من نیستی ...

امـــــــــــــا ؛

میتوانی بهــــــــانه اش باشی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
آروم و عادیآروم و عادی
Ali

همه آدمها ظرفیت بزرگ شدن را ندارند اگر بزرگشان

همه آدمها
ظرفیت بزرگ شدن را ندارند
اگر بزرگشان کنیم
گم می شوند و
دیگر نه شما را می بینند و
نه خودشان را
بیاییم به اندازه آدم ها
دست نزنیم..

مشاهده همه ی 3 نظر