آریو پیام ایرانیان
آروم و عادیآروم و عادی
آریو پیام ایرانیان

با توجه به تغییر ساعت دربی از ۱۷:۲۰ به ۱۵:۴۵، بلیط

با توجه به تغییر ساعت دربی از ۱۷:۲۰ به ۱۵:۴۵، بلیط

با توجه به تغییر ساعت دربی از ۱۷:۲۰ به ۱۵:۴۵، بلیط فروشی زودتر انجام خواهد پذیرفت.
بلیط فروشی از ساعت ۸ صبح آغاز و باجه های فروش راس ساعت ۱۴ بسته خواهد شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید