بروز رسانی 
Amir Mimi
مهربونمهربون
Amir Mimi

بــــــــــــــــــــــــــــــــــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یـــــــ

بــــــــــــــــــــــــــــــــــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــوی گـــــــــــــــــــــــــــــروه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شقایق
عاشقعاشق
شقایق

شب برای چیدن ستاره های قلبت خواهم آمد. بیدار باش من

شب برای چیدن ستاره های قلبت خواهم آمد. بیدار باش من با سبدی پر از بوسه می آیم و آن را قبل از چیدن روی گونه هایت می کارم تا بدانی ای خوبم دوستت دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید