لحظه  بروز رسانی 
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

تو آفتاب و من آن ذره ام ز پرتوی مهرت

تو آفتاب و من آن ذره ام ز پرتوی مهرت

تو آفتاب و من آن ذره ام ز پرتوی مهرت
که از دریچه درآیم گرم ز کوچه برانی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

ما همه زیر این جامه های فاخر زخم

ما همه زیر این جامه های فاخر زخم

ما همه زیر این جامه های فاخر

زخم هایی داریم

اینجا؛

در قلبمان...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

آنکه پسان پسان پریشان می رود گم کرده

آنکه پسان پسان پریشان می رود گم کرده

آنکه پسان پسان پریشان می رود

گم کرده ای، عزیزی دارد

پرسان پرسان بسیار گردیده

پاسخی ولی نشنیده

دل بر نمی کند هرگز ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

به حال هیچ کس غبطه نمی خورم

به حال هیچ کس غبطه نمی خورم

به حال هیچ کس

غبطه نمی خورم

وقتی باد را

در سپیدار

به تماشا ایستاده ام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر
پست شماره 321467578 از امیر

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

در نبودت به کسی باج ندادم هرگز کاروان نیست که

در نبودت به کسی باج ندادم هرگز کاروان نیست که

در نبودت به کسی باج ندادم هرگز
کاروان نیست که دل، هر که به جایت آید...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر
پست شماره 321446733 از امیر

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر
پست شماره 321446732 از امیر

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید