لحظه  بروز رسانی 
Amir Hosseini
قبراققبراق
Amir Hosseini

Aghoosh.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
Amir Hosseini
قبراققبراق
Amir Hosseini

Honar.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
Amir Hosseini
قبراققبراق
Amir Hosseini

Gozashtam.jpgمشاهده همه ی 10 نظر
Amir Hosseini
قبراققبراق
Amir Hosseini

بـــ ـــــــــآران بـــآشـــــ ــــــــــــد، یــــــ ـــــــآد تـــــــ ــــــــو هـــــ

Baran.jpg

بـــ ـــــــــآران بـــآشـــــ ــــــــــــد،

یــــــ ـــــــآد تـــــــ ــــــــو هــــــــ ــــم باشــــــ ــــــــــد،
 
بــــــ ــــــه دنیـــــــ ــــــــآ میگــویـــــــ ـــــــــــم خــــــــ ــدآحــ ـآفظــ


مشاهده همه ی 1 نظر