لحظه  بروز رسانی 
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

ﺑﻌﺪ ﻣﺮگـــــــــــــــم … ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮمـ ؛ ﻧﻪ ﻧﺎمی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،

ﺑﻌﺪ ﻣﺮگـــــــــــــــم … ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮمـ ؛ ﻧﻪ ﻧﺎمی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،

ﺑﻌﺪ ﻣﺮگـــــــــــــــم … ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮمـ ؛ ﻧﻪ ﻧﺎمی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ، ﻧﻪ ﻧﺸﻮﻧﯽ ! ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : ﺍﯾﻨﺠﺎ ڪسی ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ڪه ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍر ﺑﺎﺭ ﻣُﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ … ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻗﺒﺮ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ …! ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ … ﺍﺻﻼ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : ﺍﯾﻨﺠﺎ ڪسی ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ ڪه ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺶ ، ﻣُﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ! ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : ﺍﻭﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ نڪرﺩ ؛ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣُﺮﺩ !!ﺍﻭﻥ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩمـ ، ﺟﻮﻥ ﺩﺍﺩ … ﺁﺭﻩ … ﺑﺎ ﺧﻂ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ :

ﺍﯾﻨﺠــﺎ ﯾـﻪ ﻧﻔــــﺮ ﺑﺪﺟـــــــﻮﺭﯼ ﻣُـﺮﺩﻩ

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

برای عاشق شدن که بهانه های ریز و درشت لازم

برای عاشق شدن که بهانه های ریز و درشت لازم

برای عاشق شدن
که بهانه های ریز و درشت لازم نیست
برای عاشق شدن کافیست
تو نگاه کنی و من
لبخـ :) ـند بزنم

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

گاهی زوجها،«دوستت دارم»را به شکلهای مختلفی بیان میکنند مثلا استراحت

گاهی زوجها،«دوستت دارم»را به شکلهای مختلفی بیان میکنند مثلا استراحت

گاهی زوجها،«دوستت دارم»را به شکلهای مختلفی بیان میکنند مثلا
استراحت کن
لباس گرم بپوش
وایساکمکت کنم
مراقب خودت باش و...
دراین جمله ها راضی نهفته است راز زیبای "دوسـتت دارم"
❤❤

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

عشق را باید با تمامِ گستردگی‌اش پذیرفت، تنها در

عشق را باید با تمامِ گستردگی‌اش پذیرفت، تنها در

عشق را باید
با تمامِ گستردگی‌اش پذیرفت،
تنها در جسم نمی‌توان پیدایش کرد،
بلکه در جسم و روح و هوا
در آینه...در خواب...در نفس کشیدن‌ها...
انگار به ریه می‌رود...
و آدم مدام احساس می‌کند بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود ...

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیــــــاست تو کـه باشی

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیــــــاست تو کـه باشی

حس بودنت
قشنگ ترین حس دنیــــــاست
تو کـه باشی
هر روز را نــــــــــــــــــه !
هر ثانیه را عشـــــق است …

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ

ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ

ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ …
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻡ …

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

خفته ها!زنگ چیزخوبی نیست شیشه ها!سنگ چیز خوبی نیست

خفته ها!زنگ چیزخوبی نیست شیشه ها!سنگ چیز خوبی نیست

خفته ها!زنگ چیزخوبی نیست
شیشه ها!سنگ چیز خوبی نیست

وصله هارابمن بچسبانید
ب شما انگ چیز خوبی نیست

کری پیش ازیک سه تارگذشت
گفت:آهنگ چیز خوبی نیست

های!عاشق نشو نمی دانی
ک دل تنگ چیز خوبی نیست

جان ب جانم بکنند....
من دلم پیش همانیست ک نیست...

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻝ ﺟﺎﯼ ﻫﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ … کوﯼ

ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻝ ﺟﺎﯼ ﻫﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ … کوﯼ

ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻝ ﺟﺎﯼ ﻫﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ …

کوﯼ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺟﺎﯼﻫﺮﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ…

ﻗﻠﺐ ﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺘﺮاﺳﺖ…

ﻏﯿﺮﻟﯿﻠﯽ ﮐﺲ ﻻﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ نیست…

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

‌محبوبم ‌!‌ ‌من برای دیدنِ شما همه‌ی درها را زده

‌محبوبم ‌!‌ ‌من برای دیدنِ شما همه‌ی درها را زده

‌محبوبم ‌!‌
‌من برای دیدنِ شما همه‌ی درها را زده ام ‌.‌
‌عاشقی خوب است .‌
‌زندگی حلالِ کسانی که عاشق‌اند ‌...‌
‌‌
‌‌ ء

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید