هر دوست عزیزی که آماده کمک به گروه ضد شیطان (ظهور نزدیک است) است. به مدیران گروه خبر دهد. در ضمن هر دوست عزیزی آماده ی همکاری در جایگاه مدیریت گروه می باشد به ما خبر دهد.

در ضمن دوستان  حتما به سایت استاد رائفی پور یه سر بزنید وسخنرانی های ایشون رو دانلود وگوش بدهید

http://www.masaf.ir

سایت خبری زیر هم حتما یه سری بهش بزنید:

http://www.faraghlit.com

بروز رسانی 
شعرمذهبی
شعرمذهبی

میلاد رسول اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

میلاد رسول اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

میلاد رسول اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد
* شعر مذهبی *

محمد منشاء حقیقت و معرفت است .
محمد اسوه صداقت و تقوی است

محمد صراط مستقیم خد ا است .
محمد الگوی هر انسان با خدا است

محمد ابازهراست وجدامامان ماست
محمد معصو م خد ا ا ست

محمد اولین فرد آ ل کساء است .
محمد ز ینت عر ش خد ا است

محمد محمود و مصطفی است .
محمد پا یه د ین خد ا است

محمد زاهد و عابد و بخشنده است
. محمد خلیفه و جانشین خدا است

محمد آخرین فرستاده خدا است .
محمد ا مید همه ا ولیاء است

محمد روح و جان مؤمنان خدااست
. محمد آخرین رسول خد ا ا ست

نظرات برای این پست غیر فعال است
شعرمذهبی
شعرمذهبی

میلاد رسول اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

میلاد رسول اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

میلاد رسول اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد
* شعر مذهبی *

محمد منشاء حقیقت و معرفت است .
محمد اسوه صداقت و تقوی است

محمد صراط مستقیم خد ا است .
محمد الگوی هر انسان با خدا است

محمد ابازهراست وجدامامان ماست
محمد معصو م خد ا ا ست

محمد اولین فرد آ ل کساء است .
محمد ز ینت عر ش خد ا است

محمد محمود و مصطفی است .
محمد پا یه د ین خد ا است

محمد زاهد و عابد و بخشنده است .
محمد خلیفه و جانشین خدا است

محمد آخرین فرستاده خدا است .
محمد ا مید همه ا ولیاء است

محمد روح و جان مؤمنان خدااست .
محمد آخرین رسول خد ا ا ست

نظرات برای این پست غیر فعال است
شعرمذهبی
شعرمذهبی

ای جا ن عا لم هستی و ای روح مومنین بیا

ای جا ن عا لم هستی و ای روح مومنین بیا

ای جا ن عا لم هستی و ای روح مومنین بیا
ای آرزوی پیغمبران الهی و سفیران حق بیا

ای جا م جها ن نما و ای مظهرعد ا لت بیا
ای نورهدایت بشروای کشتی نجات خلق بیا

ای زند ه کننده د ین خد ا و مجری حق بیا
ای ها د ی ا نسا ن و رهنما ی بشر بیا

ای مهدی آل محمد ای آخرین ولی خدا بیا
ای بقیه الله اعظم وای منتقم خون خدا بیا

نظرات برای این پست غیر فعال است
شعرمذهبی
شعرمذهبی

ای فرزند امامان حق ووارث امامان حق بیا ای فرزندحسین

ای فرزند امامان حق ووارث امامان حق بیا ای فرزندحسین

ای فرزند امامان حق ووارث امامان حق بیا
ای فرزندحسین سیدالشهدا و فرزندثارالله بیا

ای احیا کننده دین خدا وای مظهر عدالت بیا
ای مخزن اسرارالهی وای معدن رسا لت بیا

ای سرچشمه حقیقت و ای معدن حکمت بیا
ای مرکز پرگا رهستی وای امید منتظران بیا

نظرات برای این پست غیر فعال است
شعرمذهبی
شعرمذهبی

ا ی یو سف زهر ا و ای یا س نرگس

ا ی یو سف زهر ا و ای یا س نرگس

ا ی یو سف زهر ا و ای یا س نرگس بیا
ای مرحم قلوب مومنان و قلوب صا لحان بیا

ا ی منجی بشر ا ز ظلمت و جها لت بیا
ای قرآ ن نا طق و ای تفسیر کتا ب خد ا بیا

ای حبیب صالحان وای نورچشم مومنا ن بیا
ای ولی خدا ومجری عدالت و طبیب الهی بیا

ای فرزند رسول خدا ای فرزند مصطفی بیا
ای جا نشین رسول خدا و ای وارث احمد بیا

ای فرزند مرتضی علی ا میرا لمومنا ن بیا
ای فرزند حید ر ای وصی امیرالمومنان بیا

ای فرزند دخت رسول خدا فا طمه الزهرابیا
ای فرزند کوثرهستی فا طمه خیرا لنسا بیا

نظرات برای این پست غیر فعال است
شعرمذهبی
شعرمذهبی

ای قبله دلهای عاشقان و ای کعبه جا نها بیا

ای قبله دلهای عاشقان و ای کعبه جا نها بیا

ای قبله دلهای عاشقان و ای کعبه جا نها بیا
ا ی ا مید مستضعفا ن و ا مید مظلوما ن بیا

ای درهم کوبنده مستکبرا ن و فا سقا ن بیا
ای پنا ه بی پنا ها ن و ای ا مید منتظران بیا

ای قوت قلب مومنان و سرپرست شیعیان بیا
ای حجت خدادرزمین وآسمان ووصی حق بیا

ای شافی قلوب وای د وا ی درد دردمندان بیا
ای آخرین وصی خدا و آخرین اما م الهی بیا

نظرات برای این پست غیر فعال است
شعرمذهبی
شعرمذهبی

ای خلیفه خدا و ای وصی رسو ل خد ا بیا

ای خلیفه خدا و ای وصی رسو ل خد ا بیا

ای خلیفه خدا و ای وصی رسو ل خد ا بیا
ا ی ما ه تا با ن و ای نو ر د رخشا ن بیا

ا ی ر و ح خد ا و ا ی جا نشین خدا بیا
ا ی ا ما م حق و ا ی ر هبر ا لهی بیا

ای رهنمای انسان وای مقتد ای مومنین بیا
ای آرزوی صا لحا ن و ای امیدعا رفا ن بیا

ای نور چشم متقیا ن و ای عزیزعزیزان بیا
ای پیشوای مسلمانان ای جانشین امامان بیا

نظرات برای این پست غیر فعال است
شعرمذهبی
شعرمذهبی

ای امید بی پناهان ویارستمدیدگان مهدی بیا ای درهم کوبنده

ای امید بی پناهان ویارستمدیدگان مهدی بیا ای درهم کوبنده

ای امید بی پناهان ویارستمدیدگان مهدی بیا
ای درهم کوبنده طاغیان وفاسدان مهدی بیا

قلبها ی سوخته وغمگین بگوید مهد ی بیا
جا نها ی پردرد و خسته بگوید مهد ی بیا

مهدیا درانتظار دیدن رویت نکویت تابه کی
آخرآفتاب تابان ماندن درپرده غیبت تابه کی

قبله قلب مومنان از دیدنت محروم تابه کی
کعبه جان عاشقان دوری ازوجودت تابه کی

خو ن د ل خوردن از دوری ات تا به کی
روز و شبها د رانتظا ر ظهورت تا به کی

ای خورشید پشت ا بر ای نو رآ سما ن بیا
ای منجی بشرازدردها وغمهاومصیبت ها بیا

نظرات برای این پست غیر فعال است
شعرمذهبی
شعرمذهبی

ا ی همه جا ن ها بفد ا یت مهدی بیا

ا ی همه جا ن ها بفد ا یت مهدی بیا

ا ی همه جا ن ها بفد ا یت مهدی بیا
ا ی گم گشته ا نسا ن وانسا نیت مهدی بیا

ای آفتاب درخشان درپشت ابرپنهان تابه کی
ماه تا با ن رخ نما شبهای هجران تا به کی

یوسف زهرا ا ز د ید نت محروم تا به کی
مهد یا پر پر گشتن شهید ا ن تا به کی

خو ن ثا ر ا لله بگو ید یا مهد ی جا ن بیا
ای ظهو رت د و ا ی د ر د ها ی جا ن بیا

نظرات برای این پست غیر فعال است
پاسخگوی دینی
آروم و عادیآروم و عادی
پاسخگوی دینی

قابل توجه کسانی که دستی در بیت المال دارند

قابل توجه کسانی که دستی در بیت المال دارند

قابل توجه کسانی که دستی در بیت المال دارند ...

** .امام باقر علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که ایشان فرمودند: پنج کس اند که من و هر پیامبر مستجاب الدعوه ای، آنان را لعنت کرده است: آن کس که در کتاب خدا، آیه ای را زیاد گرداند، و کسی که سنت و روش مرا، رها کند و کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب کند و کسی که حرمت اهل بیت مرا که خدا واجب فرموده نگه ندارد، و کسی که اموال عمومی را، به خود منحصر سازد و [تصرف در] آن را [به نفع خود] حلال شمارد.(الکافی، ج 2، ص 293)

** امام علی علیه السلام برای کارگزاران اش نوشت: قلم های خود را نازک کنید و سطرها را نزدیک به هم گیرید و زیادتی کلمات را حذف کنید و مقاصد و منظورها را در نظر بگیرید! بر حذر می دارم شما را از پر حرفی و پر نویسی، زیرا، اموال مسلمانان نمی تواند این گونه خسارت ها را تحمل کند.(بحار الانوار، ج 76، ص 49، میزان الحکمة، ج 9، ص 308، خصال، ص .219)

** حضرت علی علیه السلام فرمود: بخشش نا به جای حکمرانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است.(میزان الحکمة، ج 10، ص .745)

** امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به عمر بن خطاب فرمود: سه چیز است که اگر آنها را حفظ کنی و به آنها عمل کنی، از هر چیز دیگر، تو را کافی است.و اگر آنها را ترک کنی، چیز دیگری برای تو فایده ندارد.عمر گفت: آنها چیست؟ امام فرمود: 1.اجرای حدود بر همه کس، چه از اقوام باشد و چه غیر از آنان.2.حکم کردن طبق کتاب خدا، در حال خشنودی و خشم.3.تقسیم عادلانه بیت المال میان همه ی مردم، از عجم و عرب.عمر گفت: سوگند به جانم! مختصر و بلیغ گفتی.(وسائل الشیعة، ج 18، ص .156)

*** مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی https://facenama.com/soalcity **

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید