بروز رسانی 
chemist at irost
گرفتارگرفتار
chemist at irost

گاهی چه دلگیرمیشوی از خدا و گاهی

گاهی چه دلگیرمیشوی از خدا

و گاهی چه بی تاب و دلـــتنـــگ

گاهی از حکمتش ناراضی
و گاهی شاکر و خوشحال

گاهی مشکوک ...
و گاهی مجذوب عدالتش...
گاهی بسیار نزدیک...
و گاه بیشمار دور..

خدا که همان خداست، ای کاش ما اینقدر
گاهی به گاهی نمیشدیم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید(ارشد عاشقانه ها)
خجالتیخجالتی
حمید(ارشد عاشقانه ها)

اسم های مجــازی تصویر های مجــــازی مشخصات

اسم های مجــازی تصویر های مجــــازی مشخصات

اسم های مجــازی
تصویر های مجــــازی

مشخصات مجــــازی
و در بین این همه چیزهای مجازی
تنـــها یک چیز حقیقت دارد
تنـــهایی “ من و تـــو ” …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید(ارشد عاشقانه ها)
خجالتیخجالتی
حمید(ارشد عاشقانه ها)

ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﻣﺎﻥ ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ …

ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﻣﺎﻥ ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ …

ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﻣﺎﻥ ،
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ …
ﭼﻪ ﺷﺎﺩﯼﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ ،
ﻭﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎﻩﻣﺎﻥ ﻣﯽﺧﻨﺪﺩ
ﭼﻪ ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ
ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ …
ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺒﺢ ﺯﯾﺒﺎ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺁﺏ
ﺩﺭ ﻧﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ
ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ
ﺁﺭﯼ ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺑﯿــﺴﺖ …
ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩﺍﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید(ارشد عاشقانه ها)
خجالتیخجالتی
حمید(ارشد عاشقانه ها)

قلمت را بردار بنویس از همه ی خوبی ها

قلمت را بردار بنویس از همه ی خوبی ها

قلمت را بردار
بنویس از همه ی خوبی ها
زندگی،عشق،امید
و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا هست
گل مریم،گل رز
بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال
از تمنا بنویس
از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود
بنویس از لبخند
از نگاهی بنویس
که پر از عشق
به هر جای جهان مینگرد
قلبت را بردار روی کاغذ بنویس
زندگی با همه ی تلخی ها
باز هم شیرین است….

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید