لحظه  بروز رسانی 
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

دزدی مقادیر زیادی پول دزدید دزد دیگری هم به کاهدان

دزدی مقادیر زیادی پول دزدید دزد دیگری هم به کاهدان

دزدی مقادیر زیادی پول دزدید
دزد دیگری هم به کاهدان زد
و مقداری کاه دزدید
هر دو را گرفتند و نزد قاضی بردند
قاضی دزد پول را آزاد کرد
و دزد کاه را به دو سال حبس با اَعمال شاقه محكوم كرد !
كاه دزد به وكیلش گفت
چرا قاضی پول دزد  را آزاد كرد
و من كه فقط مقداری كاه دزدیدم
به دو سال حبس با اَعمال شاقه محكوم شدم ؟!
وكیل گفت
 آخه قاضی كاه نمی خورد !
.

.
.
شبتون بخیر

عطر سوسن
مشاهده همه ی 6 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

روزی زني از یک ﺣﻘﻮقدان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهید

روزی زني از یک ﺣﻘﻮقدان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهید

روزی زني از یک ﺣﻘﻮقدان ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهید
ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه ﺑﺪهید
زن دوم ﺑﮕﯿﺮند؟
.
ﺣﻘﻮقدان ﮔﻔﺖ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮند
زن دوم ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی نشوند ..!
.
.
‌_دانشور
.
.
روزتون بخیر

مشاهده همه ی 13 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

حکایت روزی ناصرالدین قاجار و همراهانش

حکایت روزی ناصرالدین قاجار و همراهانش

حکایت

روزی ناصرالدین قاجار و همراهانش
به باغ دوشان تپه رفتند
نهال گل سرخ قشنگی جلوی عمارت، نظر شاه را جلب کرد
فوری کاغذ و قلم برداشت
و شروع به نقاشی آن گل نمود
تمام که شد
آن را به درباریان نشان داد و پرسید چطور است؟
.
مستوفی الممالک پاسخ داد
قربان خیلی خوب است
.
اقبال الدوله گفت
قربان حقیقتا عالی است
.
و اعتمادالسلطنه نیز عرض کرد
قربان نظیر ندارد
.
و بعد یکی دیگر گفت
این نقاشی حتی از خود گل هم طبیعی تر و زیباتر است
.
نوبت به ضیاالدوله که رسید
گفت حتی عطر و بوی نقاشی قبله عالم از عطر و بوی خود گل
بیشتر و فرحناکتر است
همه حضار خندیدند!
.
بعد از آنکه خلوت شد،
شاه به موسیو ریشار فرانسوی گفت: وضع امروز را دیدی؟
من باید با این بی نامو .. ها مملکت را اداره کنم ..!
.
.
چکیده ای از تاریخ ایران
حسن نراقی
.
.
حکایتی
از جماعت ریاکار و متظاهر
و نون به نرخ روز خور ..!

.
.
شبتون بخیر

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 4 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﯾﺮﺍنی ‏( ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ‏) . ﺩﺍﻣﺎﺩ :

ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﯾﺮﺍنی ‏( ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ‏) . ﺩﺍﻣﺎﺩ :

ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﯾﺮﺍنی ‏( ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ‏)
.
ﺩﺍﻣﺎﺩ :
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻣﯽ ﯾﺰﺩﺍﻥ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻡ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﺎﻥ
برﺍﯼ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺑﺮ ﻟﺐ ﺁﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ
وﻓﺎﺩﺍﺭ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ
دﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﭘﺬﯾﺮﺍ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺁﯾﺎ؟
.
ﻋﺮﻭﺱ :
ﭘﺬﯾﺮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ
ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ برای زیستن باتو ..!
.
.
کدوم ارزش بیشتری برای زن قائل شذه !؟
.
.
عصرتون بخیر

عطر سوسن
مشاهده همه ی 14 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

دﻭ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﺯ

دﻭ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﺯ

دﻭ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ
ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﺯ ﺩﻭﻧﺪﻩﯼ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ مسیحی
ﻭ ﺁﺑﻞ ﻣﻮﺗﺎﯼ ﮐﻨﯿﺎﯾﯽ مسلمان ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺩﻭﻧﺪﻩ ﯼ ﮐﻨﯿﺎﯾﯽ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺗﺎ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﻧﺪﻩ ﮐﻨﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺩﻭﻧﺪﻩ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺑﮕﺬﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ !
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ،
ﺣﺮﯾﻒ ﺭﺍ ﻫﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺩﻭﺩ
ﻣﻮﺗﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ
ﺍﺯ ﺧﻂ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﺯ ﺩﻭﻡ
ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ .
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﺯ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﺯ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺩﻭﻧﺪﻩ ﯼ ﮐﻨﯿﺎﯾﯽ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺩ؟
فرناندز :
ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺸﺪ
ولی نمیدانست خط پایان کجاست
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ
ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﯼ
ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺩﺭﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﭼﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺩﺍﺷﺖ؟
ﻣﺎﺩﺭﻡ و مردم ملتم ﭼﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﻣﯿﮑﺮﺩند !؟
.
.
حرکت قشنگ و اوج انسانیت بود
یادمون باشه
انسانیت ﺑﻪ ﺩﯾﻦ و ﺭﻧﮓ ﻭ ﻧﮋﺍﺩ رﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺫﺍﺕ ﺷﻤﺎ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻭ فرهنگ ملت ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ
اگه بجای فرناندز مسیحی یک مسلمون بود عمرا چنین کاری نمیکرد چون :
ما مسلمون ها فقط بلدیم
شعار بدیم و توهین کنبم ..!
.
.
شبتون بخیر

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 13 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﺗﻦ ﺁﺩﻣﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺁﺩﻣﯿﺖ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎﺱ

ﺗﻦ ﺁﺩﻣﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺁﺩﻣﯿﺖ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎﺱ

ﺗﻦ ﺁﺩﻣﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺁﺩﻣﯿﺖ
ﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﺩﻣﯿﺖ

.
.
فرارسیدن سالروز تولدتون مبارک باد


@fahimeh221

مشاهده همه ی 6 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

موسیقی فیلم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ‏ State Of Siege کارگردان

موسیقی فیلم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ‏ State Of Siege کارگردان
حکومت نظامی

موسیقی فیلم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ‏
State Of Siege
کارگردان
کوستاوگاوراس

.‏
ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ:
ﻣﯿﮑﯿﺲ ﺗﺌﻮﺩﻭﺭﺍﮐﯿﺲ
Mikis Theodorakis

عصرتون بخیر ..

یادگارِ ماندگار
مشاهده همه ی 16 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﺷﯿﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺕ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ

ﺷﯿﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺕ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ

ﺷﯿﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺕ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ , ﺑﮕﻔﺘﺎ
ﺷﯿﺨﺎ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺁﺵ ﺷﻠﻪ ﻗﻠﻤﮑﺎﺭ ﺩﻫﻨﺪ
ﺍﻧﺪﺭ ﻫﯿﺌﺖ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻠﯽ
ﭘﺲ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎ ﻭ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﯾﮓ ﺳﻤﺖ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ , ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻮﯼ ﻫﯿﺌﺖ ﺭﺍ , ﺧﯿﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻫﯿﺎﻫﻮ
ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻭ ﺷﮑﻢ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺭﻩ ﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺻﻒ ﮔﺸﻮﺩﻩ
ﺑﺎﻻﯼ ﺩﯾﮓ ﺑﺮﺳﯿﺪ
ﺩﯾﮓ ﺁﺵ , ﻧﯿﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ
ﭘﺲ ﺁﺷﭙﺰ ﺭﺍ ﺑﮕﻔﺖ
ﺩﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﻧﺬﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﺷﺮﻋﯽ
ﺁﺷﭙﺰ ﺑﮕﻔﺖ
ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﻭﯼ ﺍﯼ ﺷﯿﺦ؟
ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﺑﮕﻔﺖ
ﻗﺼﺎﺏ ﺑﺪﯾﺪﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﭙﻨﺪ
ﺗﺎﺯﻩ ﺫﺑﺢ ﺑﮑﺮﺩﻩ
ﺳﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺯ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺷﺘﻢ
ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻗﺼﺎﺏ ﺁﺏ ﻧﺪﺍﺩﻩ , ﻫﻼﮐﻢ ﻧﻤﻮﺩ
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺎﺷﺪ
ﺁﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﻠﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻭﻟﻮﻟﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻭ ﺁﺷﭙﺰ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ
ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﺬﺷﺘﻪ
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﺷﯿﺨﺎ؟
ﺷﯿﺦ ﺑﺨﺎﺭﺍﻧﺪ ﺭﯾﺶ ﺭﺍ ﻭ ﺑﮕﻔﺘﺎ
ﺧﻤﺲ ﺁﺵ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ
ﺣﻼﻝ ﺷﻮﺩ
ﭘﺲ ﺧﻠﻖ ﺑﮕﻔﺘﻨﺪ ﺁﺷﭙﺰ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺧﻤﺲ ﺩﻫﯽ ﺣﻼﻝ ﺷﻮﺩ
ﺑﻪ ﺯ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺁﻥ ﺣﺮﺍﻡ ﺷﻮﺩ
ﭘﺲ ﺁﺷﭙﺰ ﺩﯾﮓ ﺯ ﺷﯿﺦ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ
ﻭ ﺁﺵ ﺍﻧﺪﺭ ﺑﮑﺮﺩ
ﺧﻠﻖ , ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ
ﺷﯿﺦ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﺩ ﮔﻔﺘﻪ , ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ .
ﺧﺸﺘﻤﺎﻝ ﮐﻪ ﺗﺮﺵ ﺭﻭﯼ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺪﯾﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﯿﺪ
ﺷﯿﺦ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﮕﻔﺘﺎ
ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﭼﻪ ﮐﺲ ﺩﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﭙﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﺍﯼ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎﺭ؟
ﺷﯿﺦ ﺑﮕﻔﺖ
ﻣﻬﻢ ﺷﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﮓ ﺷﺪ
ﺍﻟﺒﺎﻗﯽ , ﻧﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺭﺍ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺣﻼﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺭﯼ ..!
.

.
.
شبتون بخیر

عطر سوسن
مشاهده همه ی 4 نظر
nasim
آروم و عادیآروم و عادی
nasim
مشاهده همه ی 2 نظر