لحظه  بروز رسانی 
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﺩﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﻱ ﺍﻭ ﻫﻤﺪﻡ ﺟﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﺟﺎﻥ

ﺩﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﻱ ﺍﻭ ﻫﻤﺪﻡ ﺟﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﺟﺎﻥ
سرو چمان

ﺩﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﻱ ﺍﻭ ﻫﻤﺪﻡ ﺟﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ
ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﮐﻮﻱ ﺍﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻦ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ

حافظ
.
.
یادی از خسرو اواز ایران
روحش شاد
.
.
روزتون بخیر

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

گالیله و دادگاه تفتیش عقائد کلیسا . گالیله رو

گالیله و دادگاه تفتیش عقائد کلیسا . گالیله رو

گالیله و دادگاه تفتیش عقائد کلیسا
.
گالیله رو بجرم سخنان کفر آمیز مجبور کردن اعتراف کند که اثبات کروی ت و چرخش زمبن دروغ بوده و گرنه در اتش سوزانده می شد ..!
.
قسمتی از متن اعتراف:
.
ﺩﺭ ﻫﻔﺘﺎﺩﻣﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺩﻧﯿﺎ
ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩﺍﻡ
ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽﻓﺸﺎﺭﻡ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖ !

.
ﻧﻘﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ :
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﯿﻦ گرد است و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ..!
.
.

شب بخیر

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﭘﺬﻳﺮﯼبعضی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ : ﻣﺮﺩانﻣﺴﻠﻤﺎنی

ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﭘﺬﻳﺮﯼبعضی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ : ﻣﺮﺩانﻣﺴﻠﻤﺎنی

ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﭘﺬﻳﺮﯼبعضی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ :

ﻣﺮﺩانﻣﺴﻠﻤﺎنی هستند که:
ﺑﺎ ﻣﻮﯼ ﺯﻥ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺑﺎ ﺑﻮﯼ ﺯﻥ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﻥ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺑﺎ ﻣﭻ ﭘﺎﯼ ﺯﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺯﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺯﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ
با ﺭﻧﮓِ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺑﺎ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺟﻮﯾﺪﻥ ﻭ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ
با دوچرخه سواری زن تحریک می شوند
برخیﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻭ ﮐﻼ عده ای از ﻣﺮﺩان ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﮏ هستند !!

ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺯﻥ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﯿﻔﺘﺪ،
ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﺘﺎﺑﺪﮐﻪ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺁﺏ ﻧﺸﻮﺩ !
.
# ﺳﯿﻤﯿﻦ _ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ
.
.
شب بخیر

عطر سوسن
مشاهده همه ی 15 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

لطف کن مسجد که می آیی رُژت را پاک کن

لطف کن مسجد که می آیی رُژت را پاک کن

لطف کن مسجد که می آیی رُژت را پاک کن
مومنان با دیدنت،حالی به حالی می شوند
خواهشا چادر نمازت تیره باشد بهتر است
با گل پیراهنت،حالی به حالی می شوند
عذر میخواهم ولی شلوار با مانتو بپوش
در هوای دامنت،حالی به حالی میشوند
این جماعت کاملا آماده گمراهی اند
با تماشا کردنت،حالی به حالی می شوند
عده ای آنقدر تعطیلند و بی ایمان که
باتار موی خرمنت،حالی به حالی می شوند
بوی خوش بعضا به این موضوع دامن می زند
چون که با عطر تنت،حالی به حالی می شوند
هیکل خوش فُرم خود را زیر چادر دفن کن
از وجود مانکنت،حالی به حالی می شوند
عده ای ایمانشان سست است،
با نظر بر گردنت،حالی به حالی می شوند
مومنان این روزها اوضاعشان اینگونه است
یکنظر با دیدنت،حالی به حالی می شوند
.

.
.
شب بخیر

عطر سوسن
مشاهده همه ی 27 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م
بدون شرح .!! .

بدون شرح ..!!

.
.

با عرض پوزش از گاو
که حیوان مفید و سودمندی
و بی آزاری است !
.
.
روزتون بخیر

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 4 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

یادی از عبدالوهاب شهیدی .

یادی از عبدالوهاب شهیدی .
عبدالوهاب شهیدی

یادی از عبدالوهاب شهیدی

.
.
.
روزتون بخیر

عطر سوسن
مشاهده همه ی 2 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﺻﻼً ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﺻﻼً ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ
اﺻﻼً ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺎﺩﺍﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﻮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺘﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﺠﻦ ﺍﺳﺖ
ﺗﻤﺎﻡ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺑﺎﺯ ﻟﺠﻦ ﺍﺳﺖ ..!
.

.

پی نوشت :
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭﺧﻮﺵ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺟﻬﺎﯼ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻫﺎی دزدی و فساد و دروغ و ریا و تزویر و اختلاس ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ !!

.
.
عصرتون بخیر

عطر سوسن
مشاهده همه ی 4 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

مثل دلار که در مقابل ریال سوسک شده .!

مثل دلار که در مقابل ریال سوسک شده .!

مثل دلار که در مقابل ریال سوسک شده ..!
.
.
دم ساقی ت گرم
و خوش به حالت ..!
.
هنوز سوزن چرخ خیاطی ها ساخت خارجه ..!

{-44-}

عطر سوسن
مشاهده همه ی 18 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

در سوگ خسرو آواز ایران زمین .

در سوگ خسرو آواز ایران زمین .
ازخون جوانان وطن لاله دمیده

در سوگ خسرو آواز ایران زمین
.
.
ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭﻃﻦ ﻻﻟﻪ ﺩﻣﯿﺪﻩ
ﺍﺯ ﻣﺎﺗﻢ ﺳﺮﻭ ﻗﺪﺷﺎﻥ، ﺳﺮﻭ ﺧﻤﯿﺪﻩ
ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﮔﻞ ﺑﻠﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﺼﻪ ﺧﺰﯾﺪﻩ
ﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻏﻤﺸﺎﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺭﯾﺪﻩ
ﭼﻪ ﮐﺠﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﺍﯼ ﭼﺮﺥ،
.
ﺧﻮﺍﺑﻨﺪ ﻭﮐﯿﻼﻥ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻨﺪ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ
ﺑﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﻢ ﻭ ﺯﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ
ﯾﺎﺭﺏ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻓﻘﯿﺮﺍﻥ ﺯ ﺍﻣﯿﺮﺍﻥ
.
ﭼﻪ ﮐﺠﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﺍﯼ ﭼﺮﺥ،
ﭼﻪ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﯼ ﭼﺮﺥ
ﺳﺮ ﮐﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﯼ ﭼﺮﺥ
ﻧﻪ ﺩﯾﻦ ﺩﺍﺭﯼ،
ﻧﻪ ﺁﯾﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﯼ ﭼﺮﺥ !..
.
#ﻋﺎﺭﻑ_قزوینی
.
روح استاد شجریان شاد و یادش جاودان

.
شبتون بخیر

عطر سوسن
مشاهده همه ی 7 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م
شبتون شاد
POP FATHER

شبتون شاد

عطر سوسن
مشاهده همه ی 8 نظر