لحظه  بروز رسانی 
Azar1358
Azar1358
مشاهده همه ی 4 نظر
Azar1358
Azar1358

خداوندا به خوبانت شوهر دادی و به بدانت دوس پسر نکند

خداوندا به خوبانت شوهر دادی و به بدانت دوس پسر نکند ما به تماشای جهان آمده ایم {-14-}

مشاهده همه ی 2 نظر
Azar1358
Azar1358
مشاهده همه ی 5 نظر
Azar1358
Azar1358
مشاهده همه ی 4 نظر