لحظه  بروز رسانی 
پوریا
پوریا

صفات خوب غربیها که باید یاد گرفت . ١ - ﻳﻚ

صفات خوب غربیها که باید یاد گرفت ..

١ - ﻳﻚ ﻏﺮﺑﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻄﺮﻯ ﺁﺑﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺟﺪﺍ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ .ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻄﺮﻯ ﺁﺏ ﺩﺭﺱ ﻣﻴﺪﻫﺪ،ﻭ ﺁﺏ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻴﺨﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻪ !
٢ - ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻬﺎ ﻳﻚ ﺩﺳﺖ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺳﺖ ﺯﻟﻒ ﻳﺎﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﺭﺟﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﻯ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺩﻭ ﺟﺰﺀ ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺳﺖ.
٣ - ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻧﻮﻛﺮﺗﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ : ﺧﻮﺑﻢ، ﻛﻤﻰ ﻣﺮﻳﻀﻢ، ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ، ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺘﻢ،
ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻡ، ....
٤ - ﻭﻗﺘﻰ ﻟﻄﻔﻰ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻣﺜﻼ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﻟﻬﻰ ﻓﺪﺍﺕ ﺑﺸﻢ ﻭ ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ ﺧﻴﻠﻰ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ : ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ .... ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺯﻯ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ ، ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﻧﻤﻰ ﺭﻭﻳﺪ؟ !
٥ - ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﻧﻴﺴﺖ. ﭘﺰﺷﻚ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺮﻳﺾ ﺭﺍ ﺷﺨﺼﺎ ﺻﺪﺍ ﻣﻴﻜﻨﺪ ، ﺍﺳﺘﺎﺩ، ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭﻡ، ﻧﻪ sir ، ﻧﻪ ﻣﺴﻴﻮ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ
" ﻣﺖ "( ﺍﺳﻢ ﻛﻮﭼﻚ ‏) ﻫﺴﺘﻢ .
٦ - ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ... ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻛﻠﻤﻪ ... ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻧﻪ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻓﻰ .... ﺑﺎ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ ... ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻡ ﻛﻪﻛﺎﻟﺴﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ، ﻣﻴﺪﻭﻳﺪﻧﺪ .... ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ، ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﻫﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻰ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
٧ - ﻭﻗﺘﻰ ﻧﮕﺎﻫﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻴﺎﻓﺘﺎﺩ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺭﻭﺯ ﺧﻮﺵ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ، ﻣﺎ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﻝ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ؟ !
٨ - ﺍﺯ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻭ ﻭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴﻦ ﻫﺎ، ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ؟ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻫﺎﻭ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻋﻠﻨﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ .
٩ - ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ، ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺩ.
١٠ - ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺣﻢ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ . ﻛﺴﻰ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ .
11- ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻗﯿﺪ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﮑﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﯼ ﻣﺎﺳﮏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮﺍﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﻣﺎ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺯﺩﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ. ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ 11 ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ؟

مشاهده همه ی 1 نظر
پوریا
پوریا

فرق بین تفکرو آگاهی  تفکر به مفهوم فکر کردن متمرکز بر

فرق بین تفکرو آگاهی 

تفکر به مفهوم فکر کردن متمرکز بر روی یک موضوع است، در حالی که آگاهی حضور و توجه به موضوع و درک شرایط در زمان حال حاضر است. تفکر؛ زمانی اتفاق می افتد که ذهن ما افکار را در شرایط و وضعیتی که در آن بسر می بریم تولید می کند. آگاهی؛ یعنی توجه و مشاهدۀ شرایط در همین وضعیت با استفاده از احساسات است. آگاهی انسان از طریق حواس پنجگانۀ او مانند دیدن، شنیدن، لمس کردن، بوییدن و چشیدن، بدست می آید. فراموش نکنیم که تفکر، ما را از وضعیت زمان حالمان مستقیماً جدا می سازد در حالی که آگاهی اجازۀ درک مستقیم، دقیق و صحیح از وضعیت موجود را به ما می دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پوریا
پوریا

" آدم‌ های امن چه کسانی هستند؟ " آدم‌ های امن،

" آدم‌ های امن چه کسانی هستند؟ "

آدم‌ های امن، همان‌هایی هستند که همه چیز می‌توانی بهشان بگویی، 
بدون اینکه قضاوت یا تحقیرت کنند...
میتوانی کنارشان احساس بودن کنی...
کسانیکه فقط خود خود خودت هستی که براشون مهمی کسی که ﺩﺳﺘــــﺖ ﺭﺍ می گیرد ....
ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺧﯿـــــــﺎﻝ ..
ﺩﺳـــــتت را می گیرد ﺑﻪ ﺭﺳــــﻢ ِمحبت ...
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــــــﺖ ﻫــــﻮﺍیت ﺭﺍ ﺑﯽ ﺍﺟــــــــﺎﺯﻩ به رسم رفاقت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد !
گاهی تورا فرو می‌ریزد برای بنای جدید.... 
آدم های امن گل های قالی اند، 
نه انتظار چیده شدن دارند نه دلهره پژمردن،
همیشگی اند،
گنجینه اند،
سرمایه اند، 
آرامش خاطرند،
آرزو دارم هرکس یک آدم امن در زندگیش باشد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پوریا
پوریا

از این نترسید که دیدگاهی عجیب داشته باشید، چرا که هر

از این نترسید که دیدگاهی عجیب داشته باشید، چرا که هر عقیده ای که امروز ما پذیرفته ایم، زمانی عجیب بوده است.

برتراند راسل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هيراد
هيراد

تاریخ انقضای مرا صادر میکنند مردمی که حقیقت پیش پایشان

تاریخ انقضای مرا صادر میکنند مردمی که
حقیقت پیش پایشان را انکار میکنند و رویاهای دور از دسترسشان را
هر شب در تختخوابشان بیشتر از همبسترهایشان با آغوش میکشند ...
من تن به اجتماعی نمیدهم که نوستراداموس را به نیچه ترجیح داده است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پوریا
پوریا
یادش بخیر

یادش بخیر

مشاهده همه ی 1 نظر
پوریا
پوریا
1

1

مشاهده همه ی 2 نظر