هر کسی یک امید، یک عُصیان، یک از دست دادن، یک درد، یک تنهایی، یک اندوه، در خود دارد. زیرا از درون ِ هر کس یک نفر رفته است و هر کاری که می کند نمی تواند او را بدرقه کند!
[شاید بهترین دعا همین باشه، “امیدوارم همه چیز به وقتش برات اتفاق بیفته” …]
بروز رسانی 
み.ც.の.¤ოŁのʝムŊ
قاطیقاطی
み.ც.の.¤ოŁのʝムŊ

امید جان میدونم رفیق خوبی نبودم ولی تو .تو بدترین

امید جان میدونم رفیق خوبی نبودم
ولی تو .تو بدترین شرایط زندگیم کنارم بودی

برات بهترینها رو از خدا میخوام

تولدتم مبارک
شاید دیگ هیچوقت ندیدمت
حلالم کن
@Time__out

مشاهده همه ی 1 نظر
saraყ
مهربونمهربون
saraყ

هَمیشِہ‌مَرحَم‌دَست‌هِمونِہ‌کِہ‌زَخم‌میزَنِہ . . .!

هَمیشِہ‌مَرحَم‌دَست‌هِمونِہ‌کِہ‌زَخم‌میزَنِہ . . .!-

مشاهده همه ی 6 نظر
saraყ
مهربونمهربون
saraყ

بهشت من یھ تخت نرمھ کھ بغلش پیریزھ پایینش

_بهشت من یھ تخت نرمھ
کھ بغلش پیریزھ پایینش
یخچال پر خوراکے و اونورش
دسشویے همیشھ ام پاییزھ
و باروטּ میآد پتومم آبیھ😌🍓^.^

مشاهده همه ی 7 نظر
saraყ
مهربونمهربون
saraყ

نشسته ام به مانیتور نگاه میکنم پروژه آه میکشد

نشسته ام به مانیتور نگاه میکنم
پروژه آه میکشد
تو از کدام درس می آیی؟
خیال حل شدنت چه دلپذیر بود
جوانی ام در این امید پیر شد، حل نشدی و دیر شد...
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید