لینک مدیر گروه هر کسی که تمایل به مدیریت دار پیام بده ممنون میشم هوادار گروه شید و هوادار من

بروز رسانی 
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

من حدودا هفته ای یکی دو میلیارد تومان و ده تا

من حدودا هفته ای یکی دو میلیارد تومان و ده تا سانتافه و یه بنز و یه بی ام و رو از دست میدم 😢☹️چون عدد 1 رو ارسال نمیکنم 😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

‏زن صاحب عزا ﺩﺍﺷﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯿﮑﺸﺖ😱

‏زن صاحب عزا ﺩﺍﺷﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯿﮑﺸﺖ😱

زن همسایه ﮔﻔﺖ:ﻋﺰﯾﺰﻡ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺪﻝ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﻗﺸﻨﮕﻪ !😍


ﯾﻬﻮ زنه ﺻﺎﻑ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :
تازه ﺍﻻﻥ ﺑﻬﻢ ﺭﯾﺨﺘﺲ ... 😐😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

گفتـ حالتـ رآ نمے پرسمـ میدانمـ خوبے !

گفتـ حالتـ رآ نمے پرسمـ

میدانمـ خوبے ! عکسهآیتـ هَمهـ بآ لبخندند
و نمے دانست عکآس کهـ مے گوید سیب!

مَن یآد حماقتـ حــــوا مے افتمـ و

بے اختیار پــوزخند مے زنمـ....!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

ﺗﻮ ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻱ من ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﺗﻮ ﺻﺪﺍﻱ

ﺗﻮ ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻱ من ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﺗﻮ
ﺻﺪﺍﻱ ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﻣﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮﻭ

ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻳﻪ ﻋﮑﺲ ﭘﺎﺭﺳﺖ
ﻧﺒﻮﺩﻱ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺳﺘﺎﺭه ﺳﺖ
ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﭙﻮﺳﻢ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﺻﺪﺍﻡ ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ

ﺑﮕﺬﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ شکسته ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺴﺘﻪ
ﺭﺩ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﮐﻢ ﻣﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﻴﺰﻧﻢ............

نمیخامت ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻨﻢ
ﺁﻏﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺯﻣﻴﻨﻢ
ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻱ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺸﻴﻦ
ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺍﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻨﻢ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﺮﯾﻀﻪ

ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ
ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﺮﯾﻀﻪ
ﺍﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺰﻩ

ﺁﺭﺍﻣﺸﻢ ﺷﻮ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﺮﺍﺑﻪ
ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰﺍﺭﻡ

♫♫♫

ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﻄﺮ ﭘﯿﺮﻫﻨﻢ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﯿﺮﻫﻨﺖ
ﯾﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﻣﻨﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺖ
ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ

ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ میکنی ﮐﺎﺭ عجیبی میکنی
ﻣﯿﮕﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺱ ﻋﺸﻘﻢ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻘﻪ ﯾﺎ ﻫﻮﺱ
ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ
ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻡ
ﻓﮑﺮ ﻣﻨﻢ ﺑﺎﺵ ﺍﻣﺸﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﭼﺸﻤﺎﻡ میسوزه ﺳﺮ ﺩ ﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ
♫♫♫

ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ
ﺍﯾﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻪ
ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺗﻮ ﺍﻧﺘﻬﺎﺷﯽ


ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﻄﺮ ﭘﯿﺮﻫﻨﻢ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﯿﺮﻫﻨﺖ
ﯾﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﻣﻨﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺖ
ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ

ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ میکنی ﮐﺎﺭ ﻋﺠﯿﺒﯽ میکنی
ﻣﯿﮕﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺱ ﻋﺸﻘﻢ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻘﻪ ﯾﺎ ﻫﻮﺱ
ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمیدرضا
خوشحالخوشحال
حمیدرضا

لینک جهت عضویت سلام دوستان میخوام شما رو

 لینک

لینک جهت عضویت

سلام دوستان میخوام شما رو بایک روش آشنا کنم که از موبایلتون درآمد ملیونی داشته باشید
این طرح ثبت شده هستش
شناسه ملی : 10861939963
شماره ثبت : 5700
که نامه نگاری لازمه با وزارت صنعت و معدن صورت گرفته است.

زود عضو شید تا جزو اولینها باشید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید