لحظه  بروز رسانی 
ناراحتناراحت
@pegah-1300

برای همہ ی دنیا دعا کنید
مثل پروردگارکہ مهربانی اش
بر همہ سایہ افکنده است
ای دوست...
مرا دعا کن شاید نزدیکتر
از من بہ خدا ایستاده ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید