لحظه  بروز رسانی 
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ
مهربونمهربون
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ آدمـهایی هستـند که خیلی “وجود” دارنـد. نـمی گویم

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ آدمـهایی هستـند که خیلی “وجود” دارنـد. نـمی گویم
باهم گوش کنیم :)

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄
آدمـهایی هستـند که خیلی “وجود” دارنـد.
نـمی گویم خوبـنـد یا بـد، چگالی ِ وجودشـان بـالاست.
اصلا یک «امـضا» هـستـنـد بــرای خودشـان!
افکار، حرف زدن، رفتــار و هـر جزئی از وجودشـان امـضادار است.
اینـهـا بـه شـدت «خودشـانــ» هـستنـد.
یعنـی تــا خودشـان نـباشـنـد اینـطور خاص و امـضادار نـمی شـونـد که!
در یک کلمـه، «شـارپ» هـستـنـد و یادت نـمی رود «هـستـن» هـایشـان را،
بــس که حضورشـان پر رنـگ است و غالبـا هـم خواستنـی.
رد پا حک مـی کنـند اینـهـا روی دل و جانـت،
بــس که بــَلدنـد “بــاشـنـد” …
این آدمهـا را هـر وقت بــه تـورت خورد، بـاید قدر بـدانـی …
دنـیا پر از آن دیگریهـای بـی امـضایی است،
که شـیب مـنحنی حضورشـان، همـیشـه ثـابـت است !
🌸🌹🌸 بهترین رفیق دنیا مرسی ک هستی 🌸🌹🌸
❤❤❤▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
💖💖💖
@Sasha01-
💖💖💖

ســـرابـــــ
نظرات برای این پست غیر فعال است
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ
مهربونمهربون
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ عـرضـه ى دوست داشتـن اگـر نداريد تـوانِ

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ عـرضـه ى دوست داشتـن اگـر نداريد تـوانِ
Khato Neshan

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄
عـرضـه ى دوست داشتـن اگـر نداريد
تـوانِ نـگه داشتـن اگـر نداريد
خـراب نكنـيد احـسـاسِ پـاكِ آدمهـايى كه بـعد از شمـا
مـيخواهنـد واقعـاً عـاشقـى كننـد
شـما مـى آييد
وعـده اى مـيدهيد
سـرتـان را مـى انـدازيد و مـى رويد بـه نـاكجا
آدمِ بعـد از شمـا امـا
بـايد جـان بكَنـَد تا ثابـت كنـد مثـلِ شمـا و امثـالِ شمـا نـيست
عـرضـه ى دوسـت داشتـن اگـر نـداريد،
خـراب نكنـيد همين انـدك ريتـمِ شـيرينِ عـاشقـى را كه جـريان دارد ...!
❤❤❤▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♛ ❃دلارام❃♛

ســـرابـــــ
مشاهده همه ی 16 نظر
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ
مهربونمهربون
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ گاهی فـقط بـیخیـال بـاش . وقـتی قـادر

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ گاهی فـقط بـیخیـال بـاش . وقـتی قـادر
Ki Bodi To

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄
گاهی فـقط بـیخیـال بـاش ...
وقـتی قـادر بـه تـغـییـرِ بـعضـی چـیزهـا نـیستـی
روزت را بـرایِ عـذابِ داشـتن ها و افسـوسِ نداشـتن هـا خـراب نـکن !
دنیـا همیـن اسـت ؛
هـمه ی بـادهـای آن مـوافـق ،
هـمه ی اتـفـاقـات آن دلـنشـیـن ،
و هـمه ی روزهـای آن خـوب نـیسـت !
ایـنجـا گاهـی حـتی آب هـم ، سـر بـالا مـی رود ...
پس تـعجـبـی ندارد اگر آدم هـا جـوری بـاشنـد کـه تـو دوسـت نـداری !
گاه گاهـی در انـتخـاب هـایت تـجدیـد نظـر کـن .
فـرامـوش نکـن ؛
تـو مـجـاز بـه انـتـخـابِ آدم هایـی ، نـه تـغـییـرِ آنهـا ...
❤❤❤▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♛ ❃دلارام❃♛

ســـرابـــــ
مشاهده همه ی 57 نظر
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ
مهربونمهربون
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ بـعضـی هـا را هـرچقـدر هـم که بـخواهـی ؛

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ بـعضـی هـا را هـرچقـدر هـم که بـخواهـی ؛
Toyi Entekhabam

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄
بـعضـی هـا را هـرچقـدر هـم که بـخواهـی ؛
"تـمـام" نـمی شـونـد ....
هـمیشه بـه آغـوششـان بـدهـکار مـیمـانـی !
حـضـورشـان"گــرم" اسـت ؛ سـکوتشـان خـالـی مـیکنـد دلِ آدم را ...
آرامشِ صـدایـشـان را کم مـی آوری !
هـر دم هـر لـحـظـه "کم" مـی آوریـشـان ...
آخ که چـقـدر کم دارمـت .... 🖤
❤❤❤▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♛ ❃دلارام❃♛

ســـرابـــــ
مشاهده همه ی 53 نظر
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ
مهربونمهربون
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ حال شب هـایم بی تـو تـعریفـی نـدارد؛

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ حال شب هـایم بی تـو تـعریفـی نـدارد؛
Kharabesh Kardi

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄
حال شب هـایم
بی تـو تـعریفـی نـدارد؛
بی تـو من ، پی حالِ خـوبی هـستـم
کـه هـرچـه بـیشـتر دنـبالـش مـیگـردم
" گـم تـر " مـیشـود...!

❤❤❤▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬
♛ ❃دلارام❃♛

عطر سوسن
مشاهده همه ی 18 نظر
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ
مهربونمهربون
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ یک نفـر لابلای رفـتن هایش

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ یک نفـر لابلای رفـتن هایش
Khosh Be Halat

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄
یک نفـر لابلای رفـتن هایش

دلم را که نـه!

تـمامم را بـا خودش بـرد ...!!!

❤❤❤▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬
♛ ❃دلارام❃♛

عطر سوسن
مشاهده همه ی 33 نظر
❀。・ارغـــوانـــ♡ــــ・。❀
مهربونمهربون
❀。・ارغـــوانـــ♡ــــ・。❀
🌸🍃

🌸🍃

عطر سوسن
مشاهده همه ی 15 نظر
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ
مهربونمهربون
Ɗℯł@яαм Jαмṧℌї∂ї ツ

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ مـیـانِ ایـن رفـتـن هـا نـمانـدن هـا،

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ مـیـانِ ایـن رفـتـن هـا نـمانـدن هـا،
♬•دیوونه دنیاتم•♬

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄
مـیـانِ ایـن رفـتـن هـا
نـمانـدن هـا،
بـد قـولی هـا
و بـی وفـایـی هـا...
بـایـد بـاشـد کسـی کـه هـوای دلت را داشـتـه بـاشـد!
یـک هـمدم بـرای شـنـیدن حـرف هـایـت...
بـرای بـخیـر کـردن شـب هـایـت،روزهـایـت،
بـرای وقـت هـایی کـه دلت آغـوشـی بـی مـنت مـیخـواهـد...
و بـودنِ" تـو " در ایـن مـیـان عـجـیب دلچـسب اسـت جـانـم!
❤❤❤▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♛ ❃دلارام❃♛

ســـرابـــــ
مشاهده همه ی 39 نظر
مَــتوـنُ (Duchess)
مَــتوـنُ (Duchess)

بابت خطابهای زیبا و ارزشمندتون یک دنیا ممنونم عزیزانم

بابت خطابهای زیبا و ارزشمندتون یک دنیا ممنونم عزیزانم
❤️

بابت خطابهای زیبا و ارزشمندتون یک دنیا ممنونم عزیزانم {-35-}
دوستتون دارم ❤️{-35-}

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است