لحظه  بروز رسانی 
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
b24cd2b811ee.jpg

17840531562316638833.gif
بـاختَــــم !
وَلـــے جـــوری خَنــدیــدَم
کــہ کــون ایــن
جَمـاعَـــت پـاره شُد !
|هِـــہ|
17840531562316638833.gif

مشاهده همه ی 2 نظر
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
1429354529138769_large.jpg

17840531562316638833.gif

شـومآ |مـامـانِتـوُ| نـَفرِس صـَفِ نـونوایی
نـِمیخـواد وآس دُخـدَرِ مـَردُم غـیرتـے شـی...
|هـــہ| 
17840531562316638833.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
929c8b0384d901d7124e41fd5670c799_500.jpg

17840531562316638833.gif

مــَـــرد ، مـــُــرد ...!!!

وقتے تـختــے هـا شـدند

رضــازاده هــا

مـــَــرد ، مـــُــرد ...

وقتے داش آڪــل و قیــصـرهـا شـدند

اخـراجــے ها و چـارچنـگـــولـے هـا

مـــَــرد ، مـــُــرد ...

وقتے داریــــوش و سـتـــار شـدند

سـاسے مــانـڪـن ها و علـیشمـس هـا

مـــَــرد ، مـــُــرد ...

وقتـے تـرانــه هایے مثل جـشن دلتــنگے و فریـاد زیـر آب شـدند

پـارمیـدا ، فـازت چیـه و حـالـــم بـَده


و بــــالـاخـــره

وقتـے دختــرهامـون ڪـه روزے ، بچـه محـل واسه آبــروش جــون مے داد

شـدند "دافـــ ـــــ" ...

و مــــردانـگے خـلاصــه شـد در "ریــــــش"

مـــَــرد ، مـــُــرد و مــردانـگے فــرامــوش ...

17840531562316638833.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
1427434216382514_thumb.jpg

17840531562316638833.gif
خَنده هاتـ پیشڪشِ
هَـمون حروُم زاده اے ڪ توُرو ازم گرِفت...
فقط خواهِشـاً...
دیـگه بَرنگـردے...
وَقتی رید بهت!

17840531562316638833.gif

مشاهده همه ی 15 نظر
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
56646339285085599885.jpg

17840531562316638833.gif
دیگِـ خُـدا مَنـ9 نِمیبینِه , اُفتادَم اَز چِشمِش
یـ9سُــــــف بـآز آیَد , اَمـآ با عِشـــقِش
17840531562316638833.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
36496350686926746646.jpg

17840531562316638833.gif
ا99ستـآ کَریـم

یِ بَچـِه کـآرتـ9ن میبینِه میخـآبِه
یِ بَچِـه هَم ر9 کـآرتـ9ن میخـآبِـه

نَکُنِه اینَم قِسمَت 9 حِکمَتِـه ؟ ؟ ؟
17840531562316638833.gif

مشاهده همه ی 264 نظر
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
23705103022613705162.jpg

17840531562316638833.gif
تـ9 کِـ بِـه هَمِـه میگُفتـی دادآشــی . . .

لـآبُد تَه ریـشِ دادآشـآت سـآپـ9رتِتـ9 نَخ کِش کَرد
17840531562316638833.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
kid_8.jpg

23135170820224080119.gif
یَنیـآ ، ایـن بـ9یی کِـ گَردَن نـ9زادآ میـده ر9 بـآ هیچـی عَـ9َض نِمیکُنَم :]
خِعلـی خـ9فِه 3>
9اغِعَن اِی ژ99ن اِی ژ99ن
:**
23135170820224080119.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است