افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
×★(DEMON-KING)☆×
مو قشنگمو قشنگ
×★(DEMON-KING)☆×
لش.jpg
MY LASH

MY LASH TIME {-w48-}{-w48-}{-w48-}{-w48-}

مشاهده همه ی 32 نظر
×★(DEMON-KING)☆×
مو قشنگمو قشنگ
×★(DEMON-KING)☆×
thumb_HamMihan-20152268552864808711461175262.9233 (1).jpg
چَن شَنبِِِ

تَوَلدَمهِ{-w59-}
مُهِم نی چِ قََدرِِ بانکِت{-w80-}
اِمسال مُطمَعنَِم 23 کَم دگِ{-w56-}
مَدارِکَم بِه دیپلُمِ رَدیِه{-w27-}
خیلی وَقتِه دیس شُدهِ تَقویمِه{-w73-}

مشاهده همه ی 41 نظر
×★(DEMON-KING)☆×
مو قشنگمو قشنگ
×★(DEMON-KING)☆×
دانشجوی بدبخت

{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 52 نظر
×★(DEMON-KING)☆×
مو قشنگمو قشنگ
×★(DEMON-KING)☆×
1470776930289075.jpg

گاهی دَشتی گاهی شور ، هُمایون یا ماهور
{-35-}
توویِِ هَر دَستگاه سَفَر کَردَمُ و این زِندِگی رو اَز بَر کردمُ
{-35-}
فَهمیدَم رویاهام خوابَن آرزوها بَر آبَن
{-35-}
تَنها راهِ آرامِش این قُرص هایِ اَعصابَن
{-35-}
زِندِگی یه غروب مَحضِ نَه ؟
{-35-}
هرچی رام بِشی اون میشِه هَرزِه تَر
{-35-}
آه خوشبَختی کِه دَست اَدوست
{-35-}
بِدون کُجاست خانهِ ی دوست
{-35-}
شورِ مَن تو ماهور مَن ، اِی نَغمهِ ی سَنتورِ مَن
{-35-}
نالِ مَن کِه تََر میشَود دَر سُرخی این خونِ مَن
{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 19 نظر
×★(DEMON-KING)☆×
مو قشنگمو قشنگ
×★(DEMON-KING)☆×
images (7).jpg
stars in the night

stars in the night {-w59-}{-w59-}

مشاهده همه ی 24 نظر
×★(DEMON-KING)☆×
مو قشنگمو قشنگ
×★(DEMON-KING)☆×
194+IMG_2189.jpg
party

welcome to the party {-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 24 نظر
×★(DEMON-KING)☆×
مو قشنگمو قشنگ
×★(DEMON-KING)☆×
Mosafer.jpg

ما هَمِگی مُسافِریم مُسافِر ارِزو هامون.......××
{-35-}{-35-}
ارِزو هایی کِ روشن میکُنه چِشمو چِراغِ خونَمون××..
{-35-}{-35-}
ما زِندِگی میکُنیم واسِ هَمین دِلخوشیا ××
{-35-}{-35-}
دِلخوشیایی کِ بَرگِرِفتِه شُده اَز هَمین ارزو ها!!!!...
{-35-}{-35-}
راهِ مُسافِر دِرازه اَرزو هاش زیاد..××
{-35-}{-35-}
ولی عُمر کوتاهو پایانِه عُمرِش دارِه میاد
{-35-}{-35-}
مُمکِنِه خواب مانِع ارزو هاش بِشه..××
{-35-}{-35-}
پَس بایَد هُشیار باشِه کِ عَقل قراِره چِراغِ راهِش بِشِه
{-35-}{-35-}
مُسافر خَستِه دگِ راهی نَدارِه..××
{-35-}{-35-}
بایَد بِخوابِه چون فَصلِ خواِبِش بَهارِه..!!××.

مشاهده همه ی 11 نظر
×★(DEMON-KING)☆×
مو قشنگمو قشنگ
×★(DEMON-KING)☆×
1345990828892422_large.jpg

تّکستِ خآطِرِه..!!××
{-35-}{-35-}
بَچِه بودیم میرَفتیم مَدرَسهِ صُب زود........××
{-35-}{-35-}
با خودِمون میگُفتیم اِمروز میشِه بَرامون یِه روزِ خوب....×...
{-35-}{-35-}
اما مُعَلِمِمون نِمیخواست بِشِه باهامون جور.......××
{-35-}{-35-}
فازِش سَنگینِه نِگاهِش دارِه کینِه و سوز........
{-35-}{-35-}
خُلاصِه شُروع میکَردیم کِلاسو با مُعَلِمو نِگاهِ عَمیق....
{-35-}{-35-}
وَقتی میتَرسیدیم میگُفتیم زَنگِ تَفریح بِزَنِه خِیلی سَریع.××....
{-35-}{-35-}
زَنگِ تَفریحَم میزَد میرَفتیم گوشهِ دیوارو میخوردیم نونو پَنیر.......
{-35-}{-35-}
هَمین بود زِندِگیمون خِیلی شیرین بودو لَذیذ.××....
{-35-}{-35-}.
تو اون روزا نَبود اَز کینِه و دُشمَنی خَبَر......
{-35-}{-35-}
شایَد این تِکست سادِه باشِه اَز یِه جَهَت.....××
{-35-}{-35-}
وَلی پَیامِش اینِه کِ بُزُرگ شُدیمو اَلان میزَنیم حَرفای خَفَن..××

مشاهده همه ی 15 نظر
×★(DEMON-KING)☆×
مو قشنگمو قشنگ
×★(DEMON-KING)☆×
دانلود-آلبوم-جدید-عرفان-پایدار-خداحافظی.jpg
الفبا

تو مِهمونی حَرف میزَدیم یاآدِمون میرَفت دورِمون بود جَمعیتی..××
موج هایِ مَنفیهِ بَقیَه رو غَرق میکَردیم...××
{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 37 نظر