افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
×★(Ehsan-Best)☆×
شادشاد
×★(Ehsan-Best)☆×
دانشجوی بدبخت

{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 16 نظر
×★(Ehsan-Best)☆×
شادشاد
×★(Ehsan-Best)☆×
1470776930289075.jpg

گاهی دَشتی گاهی شور ، هُمایون یا ماهور
{-35-}
توویِِ هَر دَستگاه سَفَر کَردَمُ و این زِندِگی رو اَز بَر کردمُ
{-35-}
فَهمیدَم رویاهام خوابَن آرزوها بَر آبَن
{-35-}
تَنها راهِ آرامِش این قُرص هایِ اَعصابَن
{-35-}
زِندِگی یه غروب مَحضِ نَه ؟
{-35-}
هرچی رام بِشی اون میشِه هَرزِه تَر
{-35-}
آه خوشبَختی کِه دَست اَدوست
{-35-}
بِدون کُجاست خانهِ ی دوست
{-35-}
شورِ مَن تو ماهور مَن ، اِی نَغمهِ ی سَنتورِ مَن
{-35-}
نالِ مَن کِه تََر میشَود دَر سُرخی این خونِ مَن
{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 14 نظر
×★(Ehsan-Best)☆×
شادشاد
×★(Ehsan-Best)☆×
Mosafer.jpg

ما هَمِگی مُسافِریم مُسافِر ارِزو هامون.......××
{-35-}{-35-}
ارِزو هایی کِ روشن میکُنه چِشمو چِراغِ خونَمون××..
{-35-}{-35-}
ما زِندِگی میکُنیم واسِ هَمین دِلخوشیا ××
{-35-}{-35-}
دِلخوشیایی کِ بَرگِرِفتِه شُده اَز هَمین ارزو ها!!!!...
{-35-}{-35-}
راهِ مُسافِر دِرازه اَرزو هاش زیاد..××
{-35-}{-35-}
ولی عُمر کوتاهو پایانِه عُمرِش دارِه میاد
{-35-}{-35-}
مُمکِنِه خواب مانِع ارزو هاش بِشه..××
{-35-}{-35-}
پَس بایَد هُشیار باشِه کِ عَقل قراِره چِراغِ راهِش بِشِه
{-35-}{-35-}
مُسافر خَستِه دگِ راهی نَدارِه..××
{-35-}{-35-}
بایَد بِخوابِه چون فَصلِ خواِبِش بَهارِه..!!××.

مشاهده همه ی 11 نظر
×★(Ehsan-Best)☆×
شادشاد
×★(Ehsan-Best)☆×
1260292103_florida.jpg
G.D.F.R

excellence music.....!!{-w41-}{-w41-}

مشاهده همه ی 22 نظر
×★(Ehsan-Best)☆×
شادشاد
×★(Ehsan-Best)☆×
1345990828892422_large.jpg

تّکستِ خآطِرِه..!!××
{-35-}{-35-}
بَچِه بودیم میرَفتیم مَدرَسهِ صُب زود........××
{-35-}{-35-}
با خودِمون میگُفتیم اِمروز میشِه بَرامون یِه روزِ خوب....×...
{-35-}{-35-}
اما مُعَلِمِمون نِمیخواست بِشِه باهامون جور.......××
{-35-}{-35-}
فازِش سَنگینِه نِگاهِش دارِه کینِه و سوز........
{-35-}{-35-}
خُلاصِه شُروع میکَردیم کِلاسو با مُعَلِمو نِگاهِ عَمیق....
{-35-}{-35-}
وَقتی میتَرسیدیم میگُفتیم زَنگِ تَفریح بِزَنِه خِیلی سَریع.××....
{-35-}{-35-}
زَنگِ تَفریحَم میزَد میرَفتیم گوشهِ دیوارو میخوردیم نونو پَنیر.......
{-35-}{-35-}
هَمین بود زِندِگیمون خِیلی شیرین بودو لَذیذ.××....
{-35-}{-35-}.
تو اون روزا نَبود اَز کینِه و دُشمَنی خَبَر......
{-35-}{-35-}
شایَد این تِکست سادِه باشِه اَز یِه جَهَت.....××
{-35-}{-35-}
وَلی پَیامِش اینِه کِ بُزُرگ شُدیمو اَلان میزَنیم حَرفای خَفَن..××

مشاهده همه ی 10 نظر
×★(Ehsan-Best)☆×
شادشاد
×★(Ehsan-Best)☆×
دانلود-آلبوم-جدید-عرفان-پایدار-خداحافظی.jpg
الفبا

تو مِهمونی حَرف میزَدیم یاآدِمون میرَفت دورِمون بود جَمعیتی..××
موج هایِ مَنفیهِ بَقیَه رو غَرق میکَردیم...××
{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 35 نظر
×★(Ehsan-Best)☆×
شادشاد
×★(Ehsan-Best)☆×
572375357357.jpg
قزل الا

رِض تَنها کَسی ک هَستش یهِ سِتآره..××هَم رَنگ مَردمو فَصلِ بَهآره..××{-35-}{-35-}{-w67-} U REZ{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 22 نظر
×★(Ehsan-Best)☆×
شادشاد
×★(Ehsan-Best)☆×


قِصِه یِ عَجیبُ و غَریبِ مَنو اَز مَن بِپرس
مَرگ با ضَریبِ صَدو اَز مَن بِپُرس
داری شَبایِ خیلی خوبی توی زِندِگیت
رنگ شبای بدو از من بپرس..××

{-35-}{-35-}

اِتِفاقاتِ عَجیبو اَز مَن بِپُرس
خَندِه با طَعمِ جَدیدو اَز مَن بِپُرس
دَرد منو تو فقط گرسنگی نی××
حس یه درد شدیدو از من بپرس 0

{-35-}{-35-}
اشکات خَرج لَحَظات تنهایی هاته
هرکسی به قدر خودش تنهایی داره

طعم خوب تَنهایی رو اَز مَن بپرس 0

{-35-}{-35-}..××
گرمی تو از گرمی نور خورشید××
کلی کتابو ورق داری تو کوله پشتیت
کلی گل خوشگل تو باغچه ی خونت
رنگ گلای قالی رو از من بپرس 0

{-35-}{-35-}
دلم پاکه مثل حس تو دل یه خط شعر××
دقیقا مثلِ پاکی دِل یِه بَچه
هرکاری میکنم که عقده هام کم شه
تلاشای بی اثرو از من بپرس 0


زندگی روی باورو از من بپرس
سوتِ غلط داورو اَز من بپرس

{-35-}{-35-}××
میدونم که خیلی وَقتِه اشک نریختی
ولی رنگ اشکای مادرو از من بپرس 0


rrqw_illamerica-1.jpg

مشاهده همه ی 26 نظر